DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Соціальна функція інноваційної університетської системи освіти

Oleksandr Meshchaninov

Анотація


Феномен університетської системи освіти проаналізовано з позиції потреб та тенденцій, що властиві постіндустріальному суспільству, яке прагне здійснити розвиток та перехід до інформаційного суспільства. Соціальна функція інноваційної університетської системи освіти обґрунтована через необхідність дотримання балансу потреб особистості та суспільства, студентства та професорсько-викладацького складу, реґіону та країни, гуманітарних та ринкових цінностей, національних та глобальних, міжнаціональних
пріоритетів.

 

The phenomenon of university education is analyzed from the perspective of the needs and trends that characterized the post-industrial society that seeks to achieve development and transition to an information society. Social innovation function of university education is grounded through the need to respect the balance of the needs of the individual and society, students and faculty, the region and the country, humanitarian and market values, national and global, international priorities.


Ключові слова


соціальна функція; університетська система освіти; баланс потреб особистості та суспільства; ефективність та продуктивність; економічне зростання та соціальний розвиток; національні та глобальні пріоритети; гуманітарні та ринкові цінності

Повний текст:

PDF

Посилання


Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник / Упоряд. Віталій Лях. – К.:Либідь, 1996. – С. 194-250.

Бобров В.В. К постановке проблемы “устойчивое развитие общества” // Гуманитарные науки в Сибири. – 1996. – № 1. – С. 14-19.

Васенина И., Черняева В. Показатели корпоративной культуры вуза // Высшее образование в

России. – 2004. – № 1. – С. 76-80.

Высшее образование в XXI в.: подходы и практические меры (ЮНЕСКО, Париж, 5-9 октября 1998 г.) // Alma mater. – 1998. – № 11. – С. 3-9; № 12. – С. 22-26; 1999. – № 1. – С. 30-37.

Гальчинський А. Глобальна криза чи криза глобалізації // Віче. – 2002. – № 1 (118). – С. 44-50.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

Доклад о развитии человека за 2001 год. – Нью-Йорк: Оксфорд, 2001. – С. 2-9.

Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2003. –416 с.

Зязюн І.А. Інтелектуально творчий розвиток особистості в умовах неперервної

освіти // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія /

За ред. І.А. Зязюна. – К.: Віпол, 2000. – С. 11-57.

Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч. посібник для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. –302 с.

Ильин В. Образование в XXI веке // Высшее образование в России. – 2004. –

№ 1. – С. 167-169.

Іноземцев В. Моделі постіндустріального розвитку // Економіка

знань: виклики глобалізації та Україна / Під заг. ред. А.С. Гальчинського,

С.В. Льовочкіна, В.П. Семиноженка. – К., 2004. – C. 105-160.

Кастельс М. Інформаційні технології, глобалізація і соціальний розвиток // Економіка знань: виклики глоба-

лізації та Україна / Під заг. ред. А.С. Гальчинського, С.В. Льовочкіна, В.П. Семиноженка. – К., 2004. – C. 81-104.

Корсак К.В. Світ нового століття і його освіти // Віче. –2002. – № 1 (118). – С. 58-66.

Малинецкий Г.Г. Физтех на рассвете // Я – ФИЗТЕХ /Сост.: Н.В. Карлов, Л.П. Скороварова, Н.Ф. Симонова. – М.: ЦентрКом, 1996. – С. 536-

Мещанінов О. Моделі університетської системи освіти: сьогодення та майбуття

// Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. –

– Випуск 1. – C. 18-31.

Мещанінов О.П. Філософські аспекти розвитку університетської освіти // Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: Збірник наукових праць / за ред. І.А. Зязюна та Н.Г. Ничкало. – К., 2003. –

С. 76-85.

Мудрость тысячелетий: Энциклопедия / Автор-составитель В. Балязин. –

М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 848 с.

Новая парадигма развития России в ХХІ веке.

Комплексные исследования проблем устойчивого развития: идеи и результаты / Под

ред. В.А. Коптюги, В.М. Матросова, В.К. Левашова. – 2-е изд. – М.: Academia, 2000. –416 c.

Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе: Парадоксы наследия,

векторы развития. – М.: Эгвес, 2000. – 272 с.

Разумовский О.С. Три подводных камня концепции устойчивого развития человечества / Інститут философии и права СОРАН. – Новосибирск, 1997. – С. 3-8.

Советский энциклопедический словарь /

Гл. ред. А.М. Прохоров. – 4-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 1632 с.

Сорос Дж. Криза глобального капіталізму. Відкрите суспільство під загрозою. – К.: Осно-

ви, 1999. – 148 с.

Супрун В.И. Социальная акселерация или устойчивое развитие:

реальность и парадигмы / Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 1997.– С. 9-13.

Удотова Л.Ф. Соціальна статистика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. –376 с.

Указ Президента України від 12 вересня 1995 року № 832/95 “Про Основнінапрями реформування вищої освіти в Україні” // Урядовий кур’єр. – 1995. – 25 вересня.

Указ Президента України “Про Основні напрямки реформування вищої освіти в

Україні” № 832/95 від 12 вересня 1995 р. // Нормативно-правові акти про наукову та

науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України: У 2 кн. / За ред. Ю.І. Горобця та М.І. Папова. – Харків: Право, 2001. – Кн. 1. – 784 с.

Фромм Е. Революція надії // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник

/ Упоряд. Віталій Лях. – К.: Либідь, 1996. – С. 135-192. 29. Dewey John. Democracy and

Education. – N.Y., 1956. – P. 256.


Пристатейна бібліографія ГОСТ