DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Формування готовності до педагогічної діяльності аспірантів технічного університету як одне із завдань Центру сучасних педагогічних технологій

Olha Ihnatiuk

Анотація


Статтю присвячено одному із завдань Центру сучасних педагогічних технологій
НТУ “ХПІ”. Розкрито особливості формування готовності до педагогічної діяльності у аспірантів технічного університету в процесі вивчення психолого-педагогічної дисципліни “Основи педагогіки вищої школи”.

 

The article is devoted to one of making tasks of the Centre of modern pedagogical
technologies NTU “KhPI”. The author opens features of formation of readiness to pedagogical activity of the post-graduate students of technical university during study of pedagogical discipline " Bases of pedagogics of a higher school ".


Ключові слова


аспірант; викладацька діяльність; діяльнісний характер навчання; контекстне навчання; педагог вищої школи; психолого-педагогічна підготовка; центр су- часних педагогічних технологій; технічний університет

Повний текст:

PDF

Посилання


Вербицкий А.А. Контекстное обучение: формирование мотивации / А.А. Вербицкий // Высшее образование в России. – 1998. - №1. – С. 101-107.

Вербицкий А.А. Психолого-педагогические особенности контекстного обучения /

А.А. Вербицкий. – М., 1987. -346 с.

Гура О. І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності: навчальний посібник / О. І. Гура. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

Євтух М. Б. Педагогічна діяльність / М. Б. Євтух // Енциклопедія

освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер,

– С. 640–641.

Зязюн І. А. Краса педагогічної дії: навч. посібник [для вчителів,

аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів] / І. А. Зязюн,

Г. М. Сагач. - К.: Українсько-фінанський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. –302 с.

Ігнатюк О. А. Формування готовності майбутнього інженера до професійного самовдосконалення: теорія і практика: [монографія] / О.А. Ігнатюк. – Харків:

НТУ “ХПІ”, 2009. – 432 с.

Исаева Т. Преподаватель как субьект качества образования / Т. Исаева // Высшее образование в России. – 2003. – № 2. – С. 17–23.


Пристатейна бібліографія ГОСТ