DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Визначення сутності онтоінвайронментальної педагогіки

Lidiia Necheporenko

Анотація


Автор статті розкриває телеологію педагогіки як наукове обґрунтування постановки й розв'язання мети та конкретних завдань навчання і виховання, що забезпечують гармонійний розвиток особистості, що веде до досягнення успіху. Аналізує її як задоволення різнобічних потреб будь-якими способами, через постійний процес пошуку гармонії і злагоди із собою і довкіллям.

 

The author reveals the teleology of pedagogy as a scientific basis for formulating and solving specific goals and objectives of training and education that ensure the harmonious development of the individual, leads to success. Analyzes it as a treat diverse needs by any means, through a constant process of finding harmony and concord with each other and the environment.


Ключові слова


особистість; телеологія педагогіки; гармонійний розвиток особистості; освітньо-виховний вплив; культура діяльності; педагогіка особистості

Повний текст:

PDF

Посилання


Актуалізація ідей антропоцентризму в умовах реформування

загальноосвітньої і вищої школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Секція І, ІІ. – Полтава. – 2001. – 186 с.

Аткинсон В.В. Познай себя. Развитие

памяти и интелекта. – СПб: РЕСПЕКС, 1994. – 128 с.

Брайловский Н.С. Записки императорской Академии наук XVII ст.// Ин-тут лит. иссл. в 2-х ч. с прилож. – СПб. –

Бердяев Н.А. Самопознание. – М.: Книга, 1991. – 446 с.

Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. – К., 1998. – 203 с.

Вересаев В.В. Собр. соч. в 5-ти т. - Т.5. –М.: Б-ка “Огонек”, 1961. – 527 с.

Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М.: Наука,

– 261 с.

Гельвеций К.А. О человеке, его умственных способностях и его воспи-

тании. – М.: Соцэгиз,1938. – 251 с.

Дубров А.П., Пушкин В.Н. Парапсихология и сов-

ременное естествознание. – М.: Соваминко. – 1999. – 324 с.

Зязюн І.А. Педагогіка

добра. Ідеали і реалії. – К., 2000, - 308 с.

Кудін В.О. Освіта в інформаційному суспі-

льстві. – К.: - 1999. – 120 с.

Лосев А.Ф. Бытие – имя – космос. – М.: Мысль, 1993. –

с.

Лосский Н.О. Условия абсолютного добра: Основы этики; Характер русского

народа. – М.: Политиздат, 1991. – С. 180-196.

Мартынов А.В. Исповедимый путь. –

М.: Московский педагогический институт им. Ленина, 1990. – 163 с.

Менегетти А. Онтопсихологическая педагогика. – Россия, Пермь: Хортон Лимитед, 1993. - 70 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ