DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Відображення фундаментальних видів професійної діяльності фахівця у галузі про-грамної інженерії в циклі математичних дисциплін

Oksana Dubinina

Анотація


У статті на основі методу поетапної деталізації проаналізовано види професійної діяльності майбутніх інженерів індустрії програмної продукції. Показано відображення визначальних для вищеназваної професії видів діяльності в циклі математичних дисциплін і зазначено, що цей факт є підґрунтям професійної спрямованості формування математичної культури майбутніх фахівців, для яких саме математична культура є однією з умов стійкості їхньої професійної компетентності. Розглянуто формування формалізаційної, конструктивної та технологічної компетентності в процесі отримання фундаментальної математичної освіти студентами, які навчаються за напрямом підготовки “програмна інженерія”.


In the article on the basis of detailed analyzes phased professional activities of future engineers in the software industry. It is shown the reflection of qualifying for the above mentioned professions activities in the cycle of mathematical disciplines and stated that this fact is the basis of professional orientation of formation mathematical culture of the future specialists,  for which mathematical culture is one of the conditions for the sustainability of their professional competence. The formation of formalization, constructive and technological competence in the process of obtaining a fundamental mathematical education of students trained on the direction "Software Engineering".
Ключові слова


види професійної діяльності; вища професійна освіта; компетентність; математична культура; програмна інженерія

Повний текст:

PDF

Посилання


Донской В. И. О совместном использовании абдукции, аналогии, дедукции и индук-ции при синтезе решений // Искусственный интеллект. – №2. – 2000. – С. 59 - 66.

Дубініна О. М. Дослідження взаємозв’язку успішності з дисциплін фундаментального циклу та циклу професійної підготовки бакалаврів з програмної інженерії на основі ра-нгової кореляції / О. М. Дубініна // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. – Вип. 39 .– Донецьк: Фірма ТЕАН, 2013. – С. 88 - 95.

Закон України Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції № 5450-VI від 16 жовтня 2012 року.

Конституція України.

Левин В. М. Зачем и как должен изучать математику будущий инженер? / В. М. Левін // Математична культура інженера / Матеріали регіональної студ. наук. техн. конференції, присвяченої 90-річчю заснуван-ня ДонНТУ та 75-річчю з дня народження Пака В. В., 10 травня. - Ч. І. - Донецьк: РВВ ДонНТУ. - С. 7 - 16.

Нуриев Н. К. Дидактическое пространство подготовки компете-нтных специалистов в области программной инженерии / Н. К. Нуриев. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2005. – 244 с.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра на-пряму підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” / З. В. Дудар, Т. Ю. Морозова, І. Б. Мендзебровський, Д. В. Федасюк, М. О. Сидоров. – К., 2008. – 24 с.

Словник української мови: в 11 томах. – Т. 10 / [П. С. Лисенко, Є. М. Радченко, Л. М. Стоян, В. Д. Цвях, Г. Т. Яценко]. – К.: Наукова думка, 1979. – 657 с.

Софьина В. Н. Психо-лого-акмеологические основы формирования профессиональной компетентности спе-циалистов в системе учебно-научно-производственной интеграции: Дис. ... доктора психол. наук: 19.00.07, 19.00.13 / Софьина Вера Николаевна. – СПб, 2007. – 505 с.

Трофименко В. І. Формування математичної культури студентів технічного універ-ситету в умовах подальшого впровадження кредитно-модульної системи навчання / В. І. Трофименко // Наук. часопис НПУ імені М.П. Драгоманова: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – Вип.2 (10). – С. 243-250.

Философский энцик-лопедический словарь / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. - М.: Советская энциклопедия, 1983. - 840 с.

Ядвіршіс Л. А. Формуван-ня технологічної компетентності вчителя в процесі підготовки до соціально -педагогічної діяльності / Л. А. Ядвіршіс // Освіта і суспільство. - 2007. - № 1. - С. 11 - 15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ