DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Самоконтроль і самооцінка як складники Навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогі-чних дисциплін

Maryia Ahapovа

Анотація


Виконано аналіз понять "самоконтроль" і "самооцінка" в педагогічних і психологічних дослідженнях. Охарактеризована актуальність формування у студентів інженерно-педагогічних спеціальностей здатності до самоконтролю і самооцінювання. Розглянуто функції педагогічних дисциплін в освітньому процесі інженерно-педагогічного вищого навчального закладу. Рекомендовано форми самоконтролю і самооцінки при вивченні педагогічних дисциплін, виокремлено компоненти умінь самоконтролю і умови його формування. Описано механізми формування адекватного самоконтролю і самооцінки майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін.


The analysis of the concepts of „self and self-esteem in educational and psychological research. Characterized by the formation of the relevance of the students' engineering and pedagogical specialities and the ability to self-control, self-assessment. Consider the function of pedagogical disciplines in the educational process engineering pedagogical higher education. Recommended forms of self-monitoring and self-evaluation in the study of pedagogical subjects, select the component skills of self-control and the conditions of its formation. Described mechanisms of adequate self-control and self-esteem of future teacher-engineers in the process of learning pedagogical disciplines .Ключові слова


самоконтроль самооцінка; функції педагогічних дисциплін; форми самоконтролю;самоконтролю; саморегуляція; професійний розвиток студента; майбутні інженери-педагоги; педагогічні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьев Б. Г. К постановке проблем детского самосознания /Ананьев Б. Г.// Известия АПН РСФСР. - 1948.- Вып.18.−С.111-115.

Арыдин В. М. Учебная деятельность сту-дентов: справочное пособие / В. М. Арыдин, Г. А. Атанов. – Донецк, 2000. – 80 с.

Баранник В. Самооцінка та її місце в структурі самосвідомості / В. Баранник //Соціальна психологія, 2006. − № 3 (17). − C.95−101.

Бороздина Л. В. Что такое са-мооценка? /Бороздина Л. В. // Психологический журнал. − 1992. − Т.13, №4. − С. 99-101. 5. Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття). – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.

Краткий психологический словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с.

Ксензова Г. Ю. Оценочная дея-тельность учителя. Учебно-методическое пособие / Г. Ю. Ксензова. – М.: Педагогиче-ское общество России, 2001. – 128 с.

Мальнєва О. В. Можливості педагогічних дис-циплін у становленні образу сучасного педагога / О. В. Мальнєва // Педагогіка і психо-логія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : Зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2009. –Вип. 54. – С. 302–306.

Москалець М. М. Питання змісту і сутності умінь само-контролю навчальної діяльності студентів / М. М. Москалець // Вісник Черкаського ун-ту. Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Черкаси, 2010. – Вип. 186. – С. 98-100.

Ро-джерс К. Эмпатия / К. Роджерс // Психология эмоций. Тексты. – М. : Высш. шк., 1984. – С. 235–237.

Савонько Е. И. Возрастные особенности соотношения ориентации на самооценку и оценку другими людьми / Савонько Е. И. // Изучение мотивации пове-дения детей и подростков. − М.: Педагогика, 1972. – С. 56−64.

Серьогіна І. Ю. До проблеми формування в учнів умінь та навичок самоконтролю/ І. Ю. Серьогіна // Віс-ник Запорізького нац. ун-ту. Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – Вип. 1. – С. 184-189.

Співак В. І. Психологічні особливості самоконтролю студентів в процесі засвоєння іноземної мови (на матеріалі англійської мови): Дис. канд. психол. наук: спец. 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологія” / В. І. Співак. – К., 1997. – 170 с.

Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь / А. Н. Щукин. – М.: Астрель, АСТ, Хранитель, 2007. – 746 с. 15. Формирование учеб-ной деятельности школьников / [под ред. В. В. Давыдова, И. Ломпшера, А. К. Марковой]. – М.: Педагогика, 1982. – 215 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ