DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Психологія досягнення успіху як напрям розвитку конкурентоспроможності май-бутніх іт-фахівців

Tetyana Hura

Анотація


У статті аналізується актуальність впровадження дисципліни “Психологія досягнення успіху” в навчально-виховний процес для розвитку конкурентоспроможності майбутніх ІТ-фахівців. Зазначено проблеми формування конкурентоспроможності фахівців у технічних університетах. Висвітлено дослідження успішності в зарубіжній та вітчизняній психології. Особлива увага приділяється визначенню дефініції “успіх”. Розглянуто особливості введення поняття успішності в категоріальний апарат психолого-педагогічного аналізу освітнього процесу. Визначено роль акмеологічного аспекту для розвитку професіоналізму майбутнього інженера-програміста.


In the article actuality of introduction of discipline is analysed “Psychology of achievement of success” with a educational process on development of competitiveness of future ІТ-specialists. The problems of forming of competitiveness of specialists are marked in technical universities. Research of success is reflected with foreign and home psychology. The special attention is spared to determination of definition "success". The features of introduction of concept of success are considered with the category vehicle of psychological and pedagogical analysis of educational process. The role of аcmeological aspect is certain for development of professionalism of future engineer-programmer. Ключові слова


психологія; успіх; успішність; акмеологія; конкурентоспроможність; професіоналізм; ІТ-фахівець

Повний текст:

PDF

Посилання


Акмеология. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www. Wikipedia. org / wiki /.

Аверин В.А. Личность студента и успешность его обучения в вузе : монография / В.А.Аверин; под ред. В.В.Шкарина, В.А.Аверина. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1991. – 126 с.

Анисимов О. С. Основы общей и управленческой акмеологии: учеб. пособие / О.С.Анисимов, А.А.Деркач; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – М.: С.Е.Т., 1995. – 264 с.

Астахова В.І., Астахова К.В. Проблеми подальшого розви-тку освіти у великому освітянському регіоні (на матеріалах Харківщини) / В.І.Астахова, К.В.Астахова // Соціологія міста: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2001. - №3. – С. 27-28.

Деркач А.А. Психология, педагогика и акмеология непре-рывного образования / А.А.Деркач. – М.: РАГС, 2006. – 247 с.

Євдокімова О. О. Тео-рія і практика психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищому тех-нічному навчальному закладі: Дис… д-ра психол. наук: 19.00.07 / Євдокімова О. О. – К. – 2011. – 499 с.

Кузьмина Н.В. Акмеологическая теория повышения качества под-готовки специалистов образования / Н.В.Кузьмина. − М.: ИЦПКС, 2001. − 144 с.

Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя / Н.В.Кузьмина. – Л., 1967. – 182 с.

Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии / Н.В.Кузьмина. – СПб., 1995. – 24 с.

Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х.Мескон, М.Альберт, Ф.Федоури. – М.: Дело, 1994. – 702 с.

Романовський О.Г. Філософія досягнення успіху. Психологічний аспект: Під-ручник/ О.Г.Романовський, В.Є.Михайличенко. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2007. -592 с.

Рубинштейн С.П. Основы общей психологи / С.П.Рубинштейн. – Спб.: Питер, 1999. – 720 с.

Селинго Дж., Бэсинджер Дж. Руководители сферы образования об-суждают качество подготовки учителей и потребности бизнеса // Социология образо-вания. – 2000. – № 1.

Тернер. К. Мы рождены для успеха / К.Тернер. – М., 2001 - C.37. 15. Товажнянський Л. Л. Концепція формування гуманітарно-технічної еліти в НТУ “ХПІ” та шляхи її реалізації: [Навч.–метод.посібн.] / Л.Л. Товажнянський, О.Г. Романовський, О.С. Пономарьов. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2004. – 416 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ