DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Analysis of criterions of formation evaluation of professional competence in mathematical modelling of the future engineers-mathematicians

Nataliya Severyna

Анотація


У статті проаналізовано критерії сформованості професійної компетентності з ма- тематичного моделювання майбутніх інженерів-математиків. Також розглянуто основні складники професійних якостей інженера-математика, які відповідають освітньо- кваліфікаційним характеристикам та освітньо-професійними програмам підготовки ін- женера-математика. У статті сформульовано основні показники, що характеризують ко- жен із зазначених критеріїв професійної компетентності з математичного моделювання майбутніх інженерів-математиків.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: [навч.-метод.посіб.]. – Луцьк, ВАТ “Волинська обласна друкарня”, 2009. – 460 с.

Загвязинский В.И., Стаханов Р.А. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Учебное пособие для студентов педагогических специальностей. – М.: Издательский центр “Академия”, 2001. –208 с.

Шеховцова В.И. Особенности проявления проектных способностей у специалистов на современном этапе развития информационных технологий. Вісник Національного технічного ун-ту України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2007. – №1 (19). – С. 172-178.

Безпалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М. Педагогика, 1989. – 192 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ