DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Роль особистості педагога в ефективній підготовці майбутніх професіоналів

Yulia Chebakova

Анотація


Статтю присвячено проблемі формування власного стилю педагога та його впливу на ефективність підготовки майбутніх фахівців. Розкрито авторитет викладача як інтегральну характеристику його професійного, педагогічного й особистісного становища у колективі. Виокремлено основні компоненти діяльності викладача (конструктивний, організаційний, комунікативний, рефлексивний), а також його індивідуальна акмеологічна модель (власний стиль роботи, імідж, педагогічна культура, професійне кредо, стратегія діяльності), розкрито складники педагогічного стилю: зовнішній (манера одягатися, розмовляти), внутрішній (загальна система цінностей у поведінці, педагогічна майстерність, творчість, канали самореалізації та педагогічного впливу на студентську молодь); показано індивідуальний стиль педагогічної діяльності, який формується безпосередньо під час роботи. Визначено завдання, які вирішує педагог у процесі стимулювання самовиховання студентів.


The article is devoted to the problem of a teacher’s own style formation and its influencing the effectiveness of future specialists training. The article discloses the authority of a teacher as the integral characteristic of their professional, pedagogic, and personal position in the collective. There have been distinguished the main components of a teacher’s activity (constructive, organizational, communicative, reflexive), as well as their individual acmeologic model (one’s own style of work, image, professional credo, strategy of activity), as well as the components of pedagogic style: outer style (the manner of clothing, talking); inner style (general system of values in behavior, pedagogic skills, creativity, the channels of self-realizing and of pedagogic influence); there has been shown the individual style of pedagogic activity which is formed immediately in the work process. There are defined the tasks solved by a teacher in the process stimulating students’ self-education.Ключові слова


педагогічна майстерність; цілеспрямованість; методичне уміння; авторитет викладача; професійна культура; стиль роботи; імідж; компоненти діяльності; акмеологічна модель; самовиховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Васянович Г.П. Педагогіка вищої школи: Навчально-методичний посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2000. – 100 с.

Данилова Г. Акмеологічна модель педагога в ХХІ столітті / Г. Данилова // Рідна школа. – 2003. – № 6. – С. 6–9.

Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионализма / Деркач А.А. – М.: Изд-во Московского псих.-соц. института; Воронеж: НПО “МОДЭК”, 2004. – 752 с.

Калюжный А.А. Психология формирования имиджа учителя / А.А. Калюжный. – ВЛАДОС, 2004. – 222 с.

Колесникова И.А. Педагогическая праксеология: учеб. пособие для студ. высших пед. уч. завед. / И.А. Колесникова, Е.В. Титова. – М.: Академия, 2005. – 256 с.

Кузьмина (Головко-Гаршина) Н.В. Акмеологическая теория повышения качества педагогики специалистов образования / Кузьмина (Головко-Гаршина) Н.В. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2001. – 144 с.).

Нечепоренко Л.С. Педагогічна майстерність. Монографія. Харків: ХНУ, 2009. – с. 189.

Нікішина Т.В. Творче самовираження вчителя української мови та літератури. – Харків: Вид. група “Основа”, 2009. – 175, [1] с. – [Б-ка журн. “Вивчаємо українську мову та літературу”; Вип.1 (62)].

Романовський О.Г., Михайличенко В.Є., Грень Л.М. Педагогіка успіху: Підручник. – НТУ “ХПІ”, 2011. – 375 с.

Зміст і сутність педагогі-чної діяльності [Текст] : навч. посібник / О. Г. Романовський [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харківський політехнічний ін-т”. - Харків : НТУ “ХПІ”, 2007. – 228 с.

Торохова А.В. Индивидуальный стиль учителя / А.В. Торохова // Педагогика. – 2003. – № 6. – С. 59–66.


Пристатейна бібліографія ГОСТ