DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Педагогічне моделювання: стан і тенденції розвитку

Natalia Briuhanova

Анотація


Статтю присвячено проблемі моделювання, під яким розуміється дослідження об’єктів пізнання на їх моделях, що є обов’язковим етапом у науково-методичних пошуках способів удосконалення дидактичних складників освітнього процесу. У свою чергу, модель – це схематичне представлення ключових характеристик педагогічних систем, процесів, ситуацій. Розглянуто також відмінні ознаки моделей взагалі та педагогічних моделей зокрема, їхні види й вимоги, яким повинні відповідати педагогічні моделі; відмінні ознаки та принципи педагогічного моделювання, підходи, які застосовуються у процесі педагогічного моделювання.


The article deals with the modeling, which refers to the study of objects of knowledge on their models, which is a mandatory step in the scientific and methodical search for ways to improve the teaching components of the educational process. In turn, the model - is a schematic representation of the key characteristics of teaching systems, processes, situations. We also consider the characteristics of the models in general and teachers in particular models, their types and requirements to be met by the pedagogical model; features and principles of pedagogical modeling approaches that are used in the process of pedagogical modeling.Ключові слова


професійна освіта; професійна діяльність; система освіти; педагогічні моделі; педагогічне моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильев И.Б. Профессиональная педагогика. Конспект лекций для студентов инже-нерно-педагогических специальностей: В 2-х ч. – Харьков, 2003. – Ч.2. – 175 с.

Зеер Э.Ф. Профессиональное становление личности инженера-педагога. –Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1988. – 120 с.

Зимняя И.А. Педагогическая психология: Ученик для вузов. Узд. Второе, доп., испр. и перераб. – М.: Логос, 2005. – 384 с.

Зобнин Б. Б. Мо-делирование систем: конспект лекций / Б. Б. Зобнин. Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2001. – 129 с.

Карпова Г.А. Функции инженера-педагога как источник формирова-ния содержания его подготовки. // Содержание подготовки инженеров-педагогов: Сб. науч. тр. – С.: СИПИ, 1987. – С. 47-55.

Леднев В.С. Содержание образования: Учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1989.– 360 с.

Модернізація вищої освіти України і Бо-лонський процес: Матеріали до першої лекції / Уклад. М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, К.М.Левківський, Ю.В.Сухарніков; відп. ред. М.Ф.Степко. – К.: Узд., 2004. – 60 с. 8. Штофф Е.А. Моделирование и философия. – М.,1966 – 258 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ