DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ

Nataliia Severyna, Liliia Levytska

Анотація


Розглянуто особливості організації мовної підготовки студентів-іноземців медичного профілю, проаналізовано наукові дослідження і публікації, а також розглянуто досвід мовної підготовки європейського та українського вищих навчальних закладів, визначено сутність мовної підготовки як важливого компонента розвитку ко-мунікативних навичок, необхідних для формування професійної компетентності студе-нтів медичних спеціальностей.

Ключові слова


мовна підготовка; студенти-іноземці; комунікативна компетентність майбутніх фахівців медичного профілю

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеенко Т.Н., Копілова Е.В.,Тростинская О.Н., Корепанова Т.Э. Обучение русскому языку иностранных студентов-нефилологов на продвинутом этапе / Наукові роботи. Центр міжнародної освіти. - Вип.№ 18. - Харків.- 2011.-С.19-31. [електронний ресурс] Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/3404.

Вища освіта України і Болонський процес : Навчальний посібник / [М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І.І. Бабин]; за ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.

Калашнік Н.В. Структура міжкультурної комунікативної компетентності іно-земних студентів-майбутніх медиків / Н. В. Калашнік // Наукові записки Тернопільсь-кого національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Пе-дагогіка. - 2014. - № 3. - С. 104-110.

Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалі-зація. Результати / В.Г. Кремень. – К. : Грамота, 2005. – 448 с, Болонський процес: го-ловні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України / М. З. Згуровський- К.: НТУУ”КПИ”, 2006. - 544 с.

Крисак Л. Підготовка студентів медичних спеціальностей до англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення: Зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014.–Ч.1.– C.188-194.

Ситковская М. Коммуникативность как основополагающая составляющая обучения русскому языку как иностранному / М. Ситковская // Новий колегіум. – 2011. – № 1. – С. 49-52.

Цехмістер Я.В. Теорія і практика допрофесійної підготовки учнів в ліцеях медичного профілю при вищих навчальних закладах: автореф. д-ра. пед. наук: 13.00.04/ Цехмістер Ярослав Володимирович; АПН України, Ін-т пед. і псих. проф. освіти.– К., 2002. – 59 с.

Шаркова Н.Ф. Про формування усно-мовленнєвої комунікативної компетен-ції у студентів технічних ВНЗ [електронний ресурс] / Н.Ф. Шаркова. - Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/531/94/

Юсеф Ю.В. Теоретичні засади формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів / Ю. В. Юсеф // Педагогічний процес: теорія і практика. - 2013. - Вип. 3. - С. 187-194.

Gruess R. L. Expectations and obligations: professionalism and medicine’s social contract with society / R. L. Gruess, S. R. Gruess // Perspectives in Biology and Medicine. –2008. –Vol. 51. –No 4. –P. 579–598.


Пристатейна бібліографія ГОСТ