ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Автор(и)

  • Valerii Bykov Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; Київ, Україна, Ukraine
  • Mariya Shyshkina Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; Київ, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

хмаро орієнтоване середовище, хмарні сервіси, науково-освітні інформаційні мережі, корпоративні інформаційні системи, відкрита освіта, інформаційні ресурси, наукові дослідження

Анотація

Визначено базовий поняттєво-термінологічний апарат і принципи формування хмаро орієнтованого середовища вищого навчального закладу; висвітлено роль міжнародних організацій у розвитку засобів і сервісів відкритого науково-освітнього середовища; розкрито особливості створення інформаційно-аналітичних інструментів підтримування науково-освітньої діяльності, зокрема хмаро орієнтованих сервісів науково-освітніх інформаційних мереж, відкритих журнальних систем, електронних бібліотек, науково-метричних сервісів і баз даних та ін.

Біографії авторів

Valerii Bykov, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; Київ, Україна

доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Mariya Shyshkina, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; Київ, Україна

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник

Посилання

Биков В.Ю. Відкрита освіта і відкрите навчальне середовище / В.Ю. Би-ков // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2008. №2. – С. 116-123.

Биков В.Ю. Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень / В.Ю.Биков, О.М.Спірін , Л.А.Лупаренко // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2014. – №1. – с.3-25.

Биков В.Ю. До питання інформатизації вищих педагогічних навчальних закладів / В.Ю. Биков, І.Ф. Прокопенко, С.А. Раков // Ком’ютер у школі та сім’ї. – 2002. – №4(22). – С.8-13.

Биков В.Ю. Електронна педагогіка та сучасні інструменти систем відкри-тої освіти [Електронний ресурс] / В.Ю. Биков, І.В. Мушка // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – № 5(13). – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em2/emg.html.

Биков В.Ю. Інформаційні мережі відкритого навчального середовища / В.Ю.Биков, В.В.Олійник // Післядипломна освіта в Україні, 2008. – №1. – С. 54-63.

Биков В.Ю. Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти / В.Ю. Биков // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підго-товці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – 2012. – Випуск 29. – С. 32-40.

Биков В.Ю. Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи осві-ти [Електронний ресурс] / В.Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2007. – № 1(2). – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em2/emg.html. – Заголовок з екрана.

Биков В.Ю. Корпоративні інформаційні системи підтримування науково-освітньої діяльності на базі хмаро орієнтованих сервісів / В.Ю. Биков, О.М. Спірін, М.П. Шишкіна // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної елі-ти. – 2015. - 43 (2) (47). – C. 93-121.

Биков В.Ю. Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. – 2002. Вип. 3. – С. 73-83.

Биков В.Ю. Мобільний простір і мобільно орієнтоване середовище інтернет-користувача: особливості модельного поданні і освітнього застосування / В.Ю. Биков // Інформаційні технології в освіті. – 2013. Випуск 17. – С. 9-37.

Биков В.Ю. Навчальне середовище сучасних педагогічних систем // Профе-сійна освіта: педагогіка і психологія / За ред.: І. Зазюна, Н. Ничкало, Т. Левовицького, І. Вільш. Україно-польський журнал. Видання ІV. – Ченстохова: Видавництво Вищої Педа-гогічної Школи у Ченстохові, 2004. – С. 59–80.

Биков В.Ю. Підвищення значущості інформаційно-комунікаційних техноло-гій в освіті України / В.Ю. Биков // Педагогіка і психологія: Вісник АПН України – К.: Пе-дагогічна преса, 2009. – №1(62). – С. 29-33.

Биков В.Ю. Проблеми та перспективи інформатизації системи освіти в Ук-раїни / В.Ю. Биков // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно орієнтовані системи навчання. – 2012. – № 13 (20). – С. 3-18.

Биков В.Ю. Хмарна комп'ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних за-кладів / В.Ю. Биков // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – № 1. – С. 81-98.

Биков В.Ю. Хмарні технології, ІКТ-аутсорсинг і нові функції ІКТ підрозділів освітніх і наукових установ / В.Ю.Биков // Інформаційні технології в освіті. – №10. – 2011. – pp.8-23.

Регечі Д. Європейські дослідницькі мережі / Д.Регечі, М.Фьодінгер. – Київ: ТОВ «АДЕФ-Україна», 2011, 114 с.

Кремень В.Г. Інноваційні завдання сучасного етапу інформатизації освіти / В.Г. Кремень, В.Ю. Биков // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Випуск 37. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2014. – С. 3-15.

Словінська О.Д. Організаційні аспекти та впровадження засобів відеоконфе-ренцзв’язку у навчальний процес дистанційної освіти // Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь –2013» – К.: ІІТЗН НАПН України. – 2014. – C. 83-87.

Спірін О.М. Використання електронних систем відкритого доступу в НАПН України / О.М. Спірін // Загальні збори Національної академії педагогічних наук України «Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2014 році та завдання на 2015 рік», 3 квітня 2015 року. – 2015. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9218/1/Spirin_usingOS_fin.pdf

Спірін О.М. Інформаційно-комунікаційні технології моніторингу впрова-дження результатів науково-дослідних робіт [Електронний ресурс] / О.М. Спірін // Інфор-маційні технології і засоби навчання. – 2013. – № 4(36). – С. 132-152. – Режим доступу до журн.: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/890/655

Шишкіна М.П. Формування і розвиток засобів ІКТ освітньо-наукового сере-довища вищого навчального закладу на базі концепції хмарних обчислень / М.П. Шишкіна // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уні-верситет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип.5, Том ІІІ (54). – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього прос-тору». – Київ: Гнозис, 2014. – С.302-309.

Alkhansa A. Shakeabubakor. Cloud Computing Services and Applications to Improve Productivity of University Researchers / Alkhansa A. Shakeabubakor, Elankovan Sundararajan, and Abdul Razak Hamdan // International Journal of Information and Electronics Engineering. – Vol. 5. – No. 2. – 2015. – p.153-157.

Digital science in Horizon 2020. – DG Connect. – 7 March 2013. – 30 p.

FIRE for future Internet success 2015. – 28 p. http://www.ict-fire.eu/fileadmin/publications/FIRE_2015_screen.pdf

Hashmi S.I. Using the Cloud to Facilitate Global Software Development Chal-lenges / Hashmi S.I., Clerc V., Razavian M., and others // 2011 Sixth IEEE International Con-ference on Global Software Engineering Workshops, 2011.

ISO/IEC 17788:2014(Е) Information technology – Cloud computing – Over-view and vocabulary. – 2014.

NESSI Response to the European Cloud Strategy. – NESSI Position Paper. December 2012.- p.1-3. http://www.nessi-europe.com/Files/Private/NESSI_Position_EuropeanCloudStrategy.pdf

Digital Information Society and Economy 2.0 // NESSI Prospectus, May 2013. – 2013. – 8 p.

New European Media, driving the future of digital experience. Vision & SRIA Position Paper. – October 2014. – 60 p. – http://nem-initiative.org/wp-content/uploads/2014/10/NEMVisionSRIA-PositionPaper-2014.pdf

A Software & Service Perspective on the Future of Cloud in Europe. – NESSI White Paper. – July 2012. – 2012. – 18 p. http://www.nessi-europe.com/Files/Private/NESSI_Cloud_WhitePaper.pdf

Strategy Report on Research Infrastructures. Roadmap 2010. – Luxembourg: Publication Office of the European Union. – 2011. – 80 p.

Strategy Recommendations on Networking and Telecommunications for Cloud Computing and Service Platforms. Ed. by Thomas Michael Bohnert. – White Paper. – May 2012. – p.1-20. – http://www.networks-etp.eu/fileadmin/user_upload/Publications/ Posi-tion_White_Papers/NetWorks-Clouds_12-07-02.pdf

Shyshkina M.P. Prospects of the Development of the Modern Educational Institutions' Learning and Research Environment: to the 15th Anniversary of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine / M.P.Shyshkina, Y.G.Zaporozhchenko, H.M.Kravtsov // Information technologies in education. – Kherson. – 2014. – № 19. – P. 62-70.

Shyshkina M. Emerging Technologies for Training of ICT-Skilled Educational Personnel // Communications in Computer and Information Science. – Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag. Volume 412. 2013. – pp.274-284.

Shyshkina M. The Hybrid Service Model of Electronic Resources Access in the Cloud-Based Learning Environment // ICT in Education, Research and Industrial Applica-tions: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer / Ed. by Sotiris Batsakis, Heinrich C. Mayr, Vitaliy Yakovyna. CEUR Workshop Proceedings. vol.1356. 2015. Р. 295-310. – Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-1356/paper_102.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-01

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ