DOI: https://doi.org/10.20998/%x

НІМЕЦЬКА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗБУДОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ВНЗ

Volodymyr Moroz, Svitlana Moroz

Анотація


Розглянуто особливості розбудови та функціонування німецької моделі підготовки науково-педагогічних кадрів та обґрунтовано напрями використання її елементів у межах системи розвитку трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ. За результатами аналізу змісту норм і правил подання та розгляду дисертації які діють у Німецькому університеті адміністративних наук було опрацьовано загальний алгоритм підготовки науково-педагогічних кадрів у межах німецької моделі. За результатами порівняння змісту вітчизняної та німецької моделей підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації було виокремлено переваги останньої та опрацьовано пропозиції щодо вдосконалення змісту механізмів функціонування вітчизняного моделі.


Ключові слова


розвиток трудового потенціалу ВНЗ; німецька модель підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів; подання та захист дисертації; отримання наукового ступеню PhD; вимоги до абітурієнта який претендує на вступу до аспірантури

Повний текст:

PDF

Посилання


Актуальные вопросы развития образования в странах ОЭСР: сборник обзоров / (Борисенкова А.В., Вахштайн В.С., Горбунова Е.М.,и др.) под ред. А.В. Заиченко. – М.: МАКС-Пресс, 2005 – 152 с.

Ильина И.Е. Современные тенденции развития подготовки кадров высшей квалификации в России / И.Е. Ильина // Альманах «Наука. Инновации. Образование». – 2013. – Вып. 13. – С. 159–172.

Лобанова Л.С. Системы подготовки научных кадров в европейских странах и Украине: сравнительный анализ в контексте формирования Единого европейского об-разовательного и научного пространства: монографія / Лобанова Л.С. – Киев: ДП «Ин-формационно-аналитическое агентство», 2010. – 100 с.

Луговий В.І. Чинники і умови забезпечення якості вищої освіти в Україні в процесі євроінтеграції / В.І. Луговий, Ж.В. Таланова // Вісник Київського національно-го університету імені Тараса Шевченко: філософія, політологія. – 2010. – Вип. 94/96. – С. 98–103.

Мороз В.М. Возможность бесплатного обучения в Финляндии: успешный опыт поступления в Savonia University of Applied sciences / В.М. Мороз, М.В. Мороз. – Х.: Издательство НТМТ, 2010. – 92 с.

Особливості докторських програм світових дослідницьких університетів [еле-ктронний ресурс] / (авт. тексту Інститут вищої освіти КНЕУ імені Вадима Гетьмана). – Режим доступу: http://ivo.kneu.edu.ua/ua/dost_a_p/publications_sad/

Поживілова О.В. Розвиток систем підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в європейському регіоні та Україні (1990-2005 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01. «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О.В. Поживілова. – Київ, 2006. –24 с.

Сергієнко В.І. Атестація наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні: про-блеми і рішення / Сергієнко В.І., Жиляєв І.Б., Торкатюк В.І. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 228 с.

Система атестації наукових кадрів вищої кваліфікації: монографія / (Сергієнко В.І., Жиляєв І.Б., Кизим М.О., Тищенко О.М.). – Харків: ІНЖЕК, 2008. – 231 с.

Christoph R. Paper for the Permanent Study Group «Public Administration and Teaching» [Electronic resourse] / R. Christoph, K. Walter // European Group of Public Admin-istration (EGPA): conference Madrid 19–12 September, 2007 – Access mode: http://egpa2007.inap.map.es/egpa2007


Пристатейна бібліографія ГОСТ