DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Anton Sobol

Анотація


У статті висвітлюються основні складові проблеми підготовки майбутніх психологів до застосування інформаційно-консультативного середовища у професійній діяльності. Розкривається актуальність цієї задачі з огляду на вимоги сьогодення. Проведено аналіз літератури та досліджень суміжного напрямку. 


Ключові слова


майбутні психологи; інформаційно-консультативне середовище; професійна підготовка; інформаційно-комунікаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Адаменко О.В. Нові технології опитування у педагогічних дослідженнях / О.В. Адаменко // Освіта Донбасу. – 2002. – № 4 (94). – С. 90-94.

Биков В.Ю. Проблеми і цілі інформатизації освіти України / В.Ю. Биков //Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 13–14 трав. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т інформ. тех. і засобів навч. НАПН України. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грін-ченка, 2010. – С. 13-19.

Котик І. О. Проблеми розвитку психологічних досліджень з використанням комп’ютерних технологій [Електрон. ресурс] / І. О. Котик. – Режим доступу: http://psy-science.com.ua/department/texty/v8.2/kotyk.doc.

Крючкова Н. В. Формирование готовности студентов-психологов к компле-ксному применению средств ИКТ в профессиональной деятельности // Ученые запис-ки. Вып. 28. – М.: ИИО РАО, 2008. с. 179-182.

Мицько В.М. Специфіка дистанційного психологічного консультування в мережі Інтернет / В.М. Мицько // Науковий вісник Львівського державного універси-тету внутрішніх справ. серія психологічна. – 2011. – Вип. 1. – С. 68-80. – Режим досту-пу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2011_1_8.

Парфенов С. Ю. О подготовке будущих педагогов-психологов к примене-нию информационных технологий в диагностико-аналитической деятельности // Повышение эффективности подготовки учителей физики и информатики : материалы междунар. науч.-практ. конф. , Екатеринбург, 3-4 апреля 2006 г. / Уральский гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2006. – Ч.2. – С. 106-110.

Соболь А.В. Проблема інформаційно-консультативного середовища практи-чного психолога в аспекті професійної освіти / А.В. Соболь // Наука і вища освіта : тези доповідей XXІІІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – С. 332-333.

Хміль Н.А. Основні напрями використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності психологів / Н.А. Хміль, О.М. Крутько // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. – 2010. – № 17(204). – С. 209 – 215.

Шмелев А. Г. Мир поправимых ошибок / А.Г. Шмелев // Вычислительная техника и ее применение М. 1988. – №3.


Пристатейна бібліографія ГОСТ