DOI: https://doi.org/10.20998/%x

КОНЦЕПЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПОЛЬЩІ

Nataliia Yevtushenko

Анотація


Стаття присвячена розгляду актуальних питань підготовки майбу-тніх учителів у системі освіти Польщі. Описано головні концепції, на основі яких від-бувається процес навчання та підготовки польських педагогів. Проаналізовано погляди науковців щодо вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів, визначено подальші перспективи вивчення досліджуваної проблеми.

Ключові слова


учитель; концепції підготовки вчителя; система освіти Польщі; педагогічна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Нероба Е. Професійна підготовка інженерів-педагогів у вищих технічних на-вчальних закладах Польщі : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04. “Теорiя та методика професiйноï освiти” / Е. Нероба ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України. – К., 2004. – 270 с. 2. Chmiel T. Wizje i (re)wizje przygotowania do zawodu nauczyciela / T. Chmiel. – Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2014. – 152 s. 3. Kużma J. Paradygmat wielowymiarowego rozwoju nauczycieli refleksje z poranicza teorii i praktyki / J. Kużma. – W. : M/ Ocmanński (red.). Alternatywne modele kszałcenia nauczycieli. Lublin : UMCS, 1995. – S. 31–40. 4. Kwiatkowska H. Edukacja nauczycieli. Konteksty. Kategorie. Praktyki / H. Kwiatkowska. – Warszawa : Wydawnictwo IBE, 1997. – s. 158. 5. Lewowicki T. Problemy kształcenia i pracy nauczycieli / T. Lewowicki. – Warszawa – Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2007. – 148 s. 6. Okoń W. Kształcenie nauczycieli w Polsce – stan i kierunki przebudowy (raport tematyczny KEN nr 4) / W. Okoń. – Warszawa – Kraków : PWN, 1988. – 170 s. 7. Plewka С. Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli / С. Plewka. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych, 2009. – 212 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ