DOI: https://doi.org/10.20998/%x

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: НОВІТНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Andrii Girnyak, Vitalii Biskup

Анотація


Пропонується узагальнення ключових аспектів реформування вищої освіти України в оцінках учасників освітнього процесу, що здійснене на основі прове-дення двох фокусованих групових інтервʼю зі студентами-старшокурсниками та про-фесорсько-викладацьким складом чотирьох провідних університетів Тернопільської області. Презентоване соціологічне дослідження організоване та проведене представ-никами Соціологічної асоціації України у грудні 2015 року за дорученням Міністерства освіти і науки України.

Ключові слова


реформа; освітній процес; система вищої освіти; субʼєкти навчального процесу; якість освітніх послуг

Повний текст:

PDF

Посилання


Велика хартія університетів (Болонья, 18 вересня 1988 року) [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://f.osvita.org.ua/bologna/prehist/mc_ukranian.pdf 2. Гірняк А. Н. Понятійно-категорійний аналіз засобово-інструментального та знаково-символічного концентрів психодидактики / А. Н. Гірняк // Система сучасних методологій: [хрестоматія у 4-х томах] / упоряд., відп. ред., перекл. А.В. Фурман. – Те-рнопіль: ТНЕУ, 2015. – Т. 4. – С. 279-294. 3. Державна програма розвитку вищої освіти на 2005 - 2007 роки № 1183-00 від 08.09.2004 [Електронний ресурс] / Урядовий портал. − Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=8475353 4. Про вищу освіту: закон України від01.07.2014 р., № 1556–VII  5.Згуровський М. З. Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі. [Електронний ресурс] / М. З. Згуровський / НТУ «КПІ». − Ре-жим доступу: http://kpi.ua/bologna 6. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: матеріали до першої лекції / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш,К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков; за ред. М. Ф. Степко. – К., 2004. – 24 с. 7. Реформи вищої школи України в оцінках учасників освітнього процесу: за-ключний звіт про реалізацію соціологічного дослідження [Електронний ресурс]. - Офі-ційний сайт Соціологічної асоціації України.  Режим доступу: http://www.sau.kiev.ua/ 8. Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року (проект) [Елект-ронний ресурс]: розроблено робочою групою під керівництвом Міністерства освіти і науки України. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1415795124/ 9. Про Національну доктрину розвитку освіти : указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002 [Електронний ресурс]. - Офіційний веб-портал Верховна Рада України.  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 10. Яблонський В. А. Щодо концепції реформування вищої освіти в Україні [Еле-ктронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.anvsu.org.ua/index.files/Articles/Jablonskiy1.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ