DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНЬОГО ФАХІВЦЯ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Zinaida Chervanyova

Анотація


Технічна освіта традиційно є вузькопрофесійною й екстенсивною. Натомість сучасний суспільний розвиток потребує спеціаліста нового типу, який би поєднував у своєму світосприйнятті професійні знання з функціями науковця, проек-тувальника, інженера-системотехніка, а також менеджера і маркетолога. Це вже добре відомий системно-синергетичний підхід, який є складним, натомість єдино про-дуктивним у процесі постійної конкурентної боротьби за свій життєвий простір у сучасному світі, переобтяженому виробництвом різноманітної промислової продукції Отже, технічна еліта, яку готують технічні університети, мусить бути іншою, ніж раніше — постіндустріальною. Саме вона, вочевидь, буде визначати соціально-технологічний розвиток у світі й Україні зокрема.
Виходячи з цього, основним методологічним принципом підготовки спеціаліста в технічному університеті, на відміну від такого ж часів індустріальної ери, є розши-рення освітніх рамок поза технократичні (які, натомість, залишаються ядром техні-чної освіти інженера), задля включення майбутнього спеціаліста до складної міждис-циплінароної системи «спеціаліст – техніка - соціальний прогрес». Для цього в техніч-ному університеті студент мусить набути, крім вузько спеціальної, також економіч-ну, психолого-педагогічну й соціологічну підготовку. Важливим завданням стає вміння майбутнього фахівця адаптуватися у згадану систему суб'єкт-об'єктних відносин, яка стрімко міняється, що потребує також серйозної психолого-педагогічної підготовки (навчання протягом усього життя — девіз сучасної світової освітньої системи). Це дає очікування прогресу у творчій реалізації креативності, яка одвіку притаманна мо-лодій людині, але вимагає певної «огранки» (як для перетворення природного алмазу на коштовний діамант). Для цього існує практика запровадження активних методів і на-лежних форм навчання, інноваційних педагогічних технологій і сучасних тренінгів у по-затехнічній ланці освітнього процесу, рішучий перехід від «школи пам’яті» до «лабо-раторії креативності» - зрозуміло, на тлі збереження фундаментальної основи про-фесійної підготовки. Врахування складності суб’єкт-об’єктних стосунків у майбут-ньому вимагає відповідного тренінгу у процесі навчання. Тому системно уточнюються мета, завдання, форми і методи, а також спрямування освітнього процесу: від тра-диційного навчання конкретному фахові до більш широкої інженерної освіти майбут-ніх фахівців через поєднання фундаменталізації системи знань з комп’ютеризацією на якісно новому надтехнічному рівні, гуманізація і гуманітаризація освітніх програм, ор-ганічне включення світоглядних і гуманітарних знань не лише в канву освітнього про-цесу, але й у систему світосприйняття майбутнього спеціаліста. У статті зверта-ється увага на досвід у цих відношеннях ВНЗ за місцем роботи автора.


Ключові слова


спеціаліст; конкурентоспроможність; креативність; комп'ютеризація; система освіти; гуманітаризація; гуманізація; фундаменталізація; спеціалізація; професіоналізм; культура загальна і професійна; комунікабельність

Повний текст:

PDF

Посилання


Романовский А.Г. Педагогическая система интегральной подготовки инженеров-руководителей / А. Г. Романовский // Кримськi педагогiчнi читання: матеріали мiжнар.наук.конф. (Алушта, 2001). – Х. — НТУ «ХПІ», 2001 - С. 57-64. 2. Прокопенко І. Ф. Національна доктрина — програма модернізації освіти в Україні / І. Ф. Прокопенко // Кримські педагогічні читання: матеріали міжнар.наук.конф. (Алушта. 2001). - С. 265 -270. 3. Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник / Г. В. Щекин. – 4-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2002. - 277 с. 4. Черванева З. А. Роль гуманитарных наук в подготовке специалистов в техническом вузе глазами магистров / З. А. Черванева // Проблеми та перспективи формування нацiональної гуманiтарно-технiчної елiти: Зб.наук.праць. - № 19 (23). – Х.: НТУ «ХПI», 2008. 5. Черванева З. А. Основные направления подготовки будущего инженера / З. А. Черванева // Зб.наукових праць. - № 25 (29). – Х.: НТУ «ХПI», 2010. - С. 151. 6. Кирсанов А. А. Понятийно-терминологическая специфика инженерной педагогики / А. А. Кирсанов // Педагогика. - № 3, 2001. - С. 22-28. 7. Меморандум международного симпозиума ЮНЕСКО // Высш. образ. в России. - М., 1994. - № 4. - С. 4. 8. Китайгородская Г. А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам / Г. А. Китайгородская. – М.: Издательство Московского университета, 1986 9. Ортега Д. Миссия университета / Ідея університету: Антологія / Д. Ортега. -Л.: Світ, 2004. – С. 67-107. 10. Черванев И. Г. Миссия Университета и раздумья об Аlma Mater / И. Г. Черванев // Universitates. 2006. - № 3 (27) - С. 4-15. 11. Басова Н. В. Педагогика и практическая психология / Н. В. Басова. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. - С. 116


Пристатейна бібліографія ГОСТ