DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ЦИФРОВА ГУМАНІСТИЧНА ПЕДАГОГІКА ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ

Valerii Bykov, Mariya Leshchenko

Анотація


У статті схарактеризовано теоретико - методологічні засади циф-рової гуманістичної педагогіки - науки про закономірності створення позитивної інте-грованої педагогічної реальності за умови конвергенції фізичного та віртуального (створеного за допомогою ІКТ) навчальних просторів (середовищ) у реаліях відкритої освіти. На основі використання сучасних ІКТ навчальна діяльність (формальна, нефо-рмальна та інформальна) відбувається на перетині двох світів: реального і віртуаль-ного. Методологія й методи педагогічних досліджень класичної педагогіки потребу-ють перегляду й удосконалення в контексті сучасних реалій навчально-виховного про-цесу, потреб та інтересів усіх його суб’єктів. У статті проаналізовано розвиток ци-фрової гуманістики у міжнародному освітньому просторі, окреслено зміст нової галу-зі педагогічного знання як складової цифрових гуманістичних досліджень, визначено методи й актуальні напрями наукового пошуку.
Подальшого дослідження потребують проблеми розвитку цифрової гуманістич-ної педагогіки, осмислення її як важливого методологічного компонента системи відк-ритої освіти, реалізації її освітнього потенціалу в інформаційному суспільстві.


Ключові слова


відкрита освіта, гуманістика, цифрові технології, інформаційно-комунікаційні технології, інтеграція, цифрова гуманістична педагогіка, методологічні засади, педагогічна реальність, пізнавально-активне поле, якість освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Автореферати та дисертаціїйні роботи захищені у спеціалізованій вченій ра-зі Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України зі спеціаль-ності 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті: Режим доступу: http://iitlt.gov.ua/atestat/spetsializovana-vchena-rada/avtoreferaty-dysertatsiyi.php

Биков В. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. - К.: Атіка, 2009.- 684 с.

Биков, В. Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсінг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ / В. Ю. Биков // Інформаційні техноло-гії в освіті: збірник наукових праць / № 10. – Херсон : ХДУ, 2011. – 271 с. – С.8-23.

Вернадский В. Научная мысль как планетное явление. – М.: Наука, 1991. – 270 с.

Войскунский А.,. Система реальностей: психология и технология / Вой-скунский А. Селисская М. // Вопросы философии. – 2006. - № 11. – С. 119-130.

Жалдак М. І. Гуманітарний потенціал інформатизації навчального проце-су // Проблеми інформатизації освіти. Зб. наукових праць. – К.: МО України, УДПУ імені М.П. Драгоманова, 1994. – С. 3-20.

Жалдак М. І. Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах // Комп’ютер в школі та сім’ї – № 3 – 2013 – С. 8-15

Кремень В. Світ знання: людина, наука, освіта/ В.Г.Кремень. – Київ: Знання України, 2016. - 87с.

Кремень В. Г. Категорії «простір» і «середовище: особливості модельного подання та освітнього застосування / В.Г. Кремень, В.Ю. Биков // Теорія і практика уп-равління соціальними системами. – 2013. – №2. – С. 3-16

Павлов О. А. Концепція змісту наскрізної освіти з інформатики та обчис-лювальної техніки. Проект / О. А. Павлов, С. М. Гриша, Ю. С. Рамський, Н. В. Морзе, Г. Л. Яковлев /. – К.: Інститут сист. дослід.. 1994. – 24 с.

Биков В.Ю. Концепція інформатизації освіти / В.Ю Биков, Я. І. Вовк,

М. І.Жалдак, та інші //«Рідна школа», № 11. – 1994. – С. 26-29

Лещенко М. Методологічні засади підготовки майбутніх учителів засто-совувати ІКТ для творення позитивної педагогічної реальності / М. Лещенко //Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / за ред. В.І. Сип-ченка. – Вип. LXIX. – Слов’янськ. – ДДПУ, 2014. – С.5-13

Лещенко М. Щастя дитини: до проблеми педагогічної майстерності. – К.: АСМІ, 2003. – 304 с.

Лещенко М. Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних учених. /. М Лещенко, А Яцишин / Інформаційні технології і засоби навчання, 2014, Том 39, №1. – с.1-16.

Овчарук О. В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орі-єнтири міжнародної спільноти // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / за. ред. О. В. Овчарук. − К. : К.І.С., 2004. – С. 59-65

Панченко Л. Ф. Підготовка майбутніх фахівців з інформаційних техноло-гій до здійснення навчальної аналітики. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Серія «Педагогічні науки» Випуск 1/2015 (2).С. 80- 85.

Паспорт спеціальністі 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті: Режим дотупу: http://iitlt.gov.ua/atestat/spetsializovana-vchena-rada/pasport-spetsial%60nisti-13-00-10-informatsiyno-komunikatsiyni-tekhnologiyi-v-osviti.php.

Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: критерії внутрішнього оцінювання якості [Електронний ресурс] / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 5(19). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/358/315

Тимчук Л. Наративне навчання у медіа-просторі // Наук. журн. Педагогі-чні науки: теорія, історія, інноваційні технології, №3 (37), 2014. – СумДПУ ім. А.С. Макаренка, С. 355-368.

The Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) Режим доступу: http://adho.org/

Anderson, P. What is web 2.0. Ideas, technologies, and implications for educa-tion.// Technology and Standards Watch. – 2007.- P. 1-64.

Bellamy, Craig. "The Sound of Many Hands Clapping: Teaching the Digital Humanities through Virtual Research Environments (VREs)." Digital Humanities Quarterly. 6.1 (2012).

Bjork, Olin. "Digital Humanities and the First-Year Writing Course." Digital Humanities Pedagogy: Practices, Principles and Politics. Brett D. Hirsch, ed. Cambridge: UK, OpenBook Publishers, 2012.

BRIER S.Where’s the Pedagogy? The Role of Teaching and Learning in the Digital Humanities// Debates in the Digital Humanities.- 2012.-University of Minnesota Press.- 504p.Режим доступу: http://dhdebates.gc.cuny.edu/debates/text/8

Clement, Tanya. "Multiliteracies in the Undergraduate Digital Humanities Cur-riculum: Skills, Principles, and Habits of Mind." Digital Humanities Pedagogy: Practices, Principles and Politics. Brett D. Hirsch, ed. Cambridge: UK, Open Book Publishers, 2012.

Davidson, Cathy N. "Collaborative Learning for the Digital Age." The Chroni-cle of Higher Education. August 26, 2011

Diamond, Myrna Elyse, "The role of narrative in multimedia learning" The-ses/Dissertations/Professional Papers/ Capstones.Paper 1231. University of Nevada, Las Ve-gas August 2011. – 200p

Brett D. Digital Humanities Pedagogy: Practices, Principles and Politics. . Hirsch (ed). Cambridge: Open Book Publishers, 2012. - 426 pp. Режим доступу: http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/8/2/000177/000177.html

Digital Humanities Quarterly(DHQ) Режим доступу: http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/10/4/000259/000259.html

Fyfe P. Digital Pedagogy Unplugged/ Digital Humanities Quarterly. – 2011. - Volume5,Number3, Режим доступу:http://digitalhumanities.org/dhq/vol/5/3/000106/000106.html

Jakacki D. Digital Pedagogy in the Humanities.-DHSI,2013. -365p. Режи до-ступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1417 Hack С. Applying learning analytics to smart learning — ethics and policy. Learning analytics// Smart learning: Teaching and learning with smartphones and tablets in post compulsory education. Middleton, A., ed.(2015 Media-Enhanced Learning Special Interest Group and Sheffield Hallam University-300р. Режим доступу: http://melsig.shu.ac.uk/?page_id=503

Humanistyka drugiej generacji na UKW Режим доступу: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/29234-swieto-ukw

Hammersley, A. i Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2000, 207р.

Hine, Ch. (2000). Virtual Ethnography. London-Thousand Oaks-New Delhi: SAGE Publications, 2007,112p.

.Kozinets, R.V. Netnography. Doing ethnographic research online. Los Ange-lesLondon-NewDelhi-Singapore-Washington DC: SAGE Publications, 2010. – 127р.

Lanham,R. The Electronic Word:Democracy, Technology, and the Arts. –Chicago: The University of Chicago Press,1993. – 373p.

Mahony, Simon and Elena Pierazzo. "Teaching Skills or Teaching Methodolo-gy?" Digital Humanities Pedagogy: Practices, Principles and Politics. Brett D. Hirsch, ed. Cambridge: UK, Open Book Publishers, 2012.

Scheffel, M., Drachsler, H., Stoyanov S., & Specht, M. Quality Indicators for Learning Analytics.// Educational Technology & Society.-2014, 17 (4), 117–132.

Technology use in health education: a review and future implications Holly M. Satterfield, M. Ed.//The Online Journal of Distance Education and e-Learning, April 2015 Volume 3, Issue 2 P.87-96 Режим доступу: www.tojdel.net

Universytet Jana Kochanowskiego w Kielchah Filia w Piotrkowie Trybunalskim: Режим доступу: www.unipt.pl.

Warnock, Scott. "Introduction: Migrating to Online Writing Instruction: How, Why, and Who. " Teaching Writing Online: How & Why. National Council of Teachers of English, 2009

Whitson, Roger T. "Where's the Pedagogy in Digital Literary Studies?" Roger T. Whitson, 2013. Режим доступу: http://www.rogerwhitson.net/?p=1947


Пристатейна бібліографія ГОСТ