DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ANALYSIS OF THE FEATURES OF FUTURE SOCIAL WORKERS PROFESSIONAL TRAINING IN THE USA AND UKRAINE

Olga Ignatyuk, Valeriia Syzykova

Анотація


The experience of professional training of future social workers in Ukraine and in the USA is considered in the article. Some results of reviewing scientific literature concerning the problems abroad and in Ukraine are provided. The analysis of common and distinguishing features of social work’s education in Ukraine and the USA is made. The role of the field placement for future social workers in Ukraine and the USA is figured out exactly.

Ключові слова


international experience, domestic experience, social worker, professional training of social workers.

Повний текст:

PDF

Посилання


Romanovskyi O., Mykhailychenko V. (2015) "A future specialist's readiness for professional activity and the role of context learning in its formation", Teoriia i praktyka upravlinnia sotsial'nymy systemamy: filosofiia, psykholohiia, pedahohika, sotsiolohiia, № 3. — S. 3–8.

D'aprix, A. S., Dunlap K. (2004) "Goodness of fit: career goals of MSW students and the aims of the social work profession in the United States", Social Work Education: The International Journal, No. 23, pp. 265-280.

Davysa, A.M., Beddoeb, L. "The reflective learning model: Supervision of social work students", Social Work Education: The International Journal, No. 28, pp. 919-923.

Haverkamp, E. "What every social worker should know about immigration law", Social Work Today, No. 1, pp. 26-29.

Peleg-Oren, N., Macgowan, M., & Even-Zahav, R. (2007). "Field instructors' commitment to student supervision: Testing the investment model", Social Work Education, No. 26(5), pp. 684-696.

Reamer, F. G. "Ethics education in social work — transformation of a profession", Social Work Today, No. 2, pp. 14-18.

Reardon, S. (2009) "Dual degree programs – connecting social work with other disciplines", Social Work Today, No. 5, pp. 16-19.

Reardon, S. (2013) "Global partnerships in social work education", Social Work Today, No. 5, pp. 22-29.

Sisk, J. (2007) "Yoga and the social worker – mantra meets mental health", Social Work Today, No. 2, pp. 30-36.

Trenhaile, J. (2005). "Solution-focused supervision: Returning the focus to client goals", Journal of Family Psychotherapy, No. (1-2), pp. 223-228.

Druz', I.M. Hotovnist' maybutn'oho inzhenera do profesiynoyi diyal'nosti / I.M. Druz' // Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi ta innovatsiyni metodyky navchannya v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiya, teoriya, dosvid, problemy. – 2012. – ¹ 30. – S. 344–347.

Zmistovi innovatsii u mahisters'kij pidhotovtsi sotsial'nykh pedahohiv : monohrafiia / [za zah. red.: A. A. Sbruievoi ta O. M. Poliakovoi]. – Sumy : Vyd-vo SumDPU imeni A. S. Makarenka, 2013. – 388 s.

Ihnatiuk O.A. Osoblyvosti pidhotovky suchasnykh fakhivtsiv u systemi vyschoi profesijnoi osvity SShA / O. A. Ihnatiuk // Teoriia i praktyka upravlinnia sotsial'nymy systemamy. – 2011. – ¹ 1. – S. 55–64.

Ihnatiuk O.A. Sotsial'no-pedahohichne proektuvannia modeli pidhotovky majbutnikh konkurentospromozhnykh inzheneriv na prykladi psykholoho-pedahohichnykh ta upravlins'kykh dystsyplin. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyschij i zahal'noosvitnij shkoli / O.A. Ihnatiuk // Zb. nauk. pr. / redkol.: T. I. Suschenko (holov. red.) ta in. – Zaporizhzhia, 2011. – Vyp.17 – 470 s.

Kremen' V. H. Vyscha osvita i nauka – priorytetni sfery rozvytku suspil'stva u KhKhI stolitti / V. H. Kremen' // Vyscha shkola. – 2002.– ¹ 4–5. – S. 3–34.

Say D.V. Formuvannya moralnih tsInnostey maybutnIh sotsIalnih pratsIvnikIv u protsesI volonterskoYi dIyalnostI : avtoref. dis ... kand. ped. nauk: 13.00.07 / Dmitro VIktorovich Say. – HarkIv, 2016. – 20 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ