DOI: https://doi.org/10.20998/%x

SOCIAL AND PERSONAL ADAPTATION AS A COMPONENT OF LEADER POTENTIAL OF STUDENTS

Yana Movchan

Анотація


The article presents a consideration of social and personal adaptation as a component of leader potential of students majoring in engineering. The level and psychological peculiarities of social and personal adaptation are investigated. Author presents the foundations of importance of adaptation’s potential of a future professional. A development of social and adaptational characteristics of the future engineers are proposed through training program.

Ключові слова


leader potential, social adaptation, students majoring in engineering, adaptational potential.

Посилання


Kyrsanov M. V. (2003), “Lyderskyy potentsyal antykryzysnыkh upravlyayuchykh”– M.,. – 175 s.

Dryhyna Y. V. (2003) “Aktyvyzatsyya lyderskoho potentsyala lychnosty studenta v obrazovatel'nom protses se vuza”, Krasnoyarsk, 20 s.

Romanovs'kyy O. H. (2001) “Pidhotovka maybutnikh inzheneriv do upravlins'koyi diyal'nosti”, Kh.,. 312 s.

Bezpal'ko O. V. (2009) “Sotsial'na pedahohika: skhemy, tablytsi, komentari”, K.,208 s.

Petruneva R. M. (2007) “Model' spetsyalysta-ynzhenera: ot deyatel'nosty k kompetentnosty”, Volhohrad, 143 s.

Panyna H. V. (2015) “Kul'turnaya sreda tekhnycheskoho vuza kak faktor formyrovanyya professyonal'noy kul'turы” , S.197-209.


Пристатейна бібліографія ГОСТ