DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ: МОДЕЛЬ ТА СТРУКТУРА

Nina Pidbutska

Анотація


У статті досліджується проблема професіоналізму майбутнього фахівця з психологічної точки зору. Розкривається необхідність звертання уваги на розвиток професіоналізму ще під час навчання у вищому навчальному закладі. Презен-товано модель становлення професіоналізму суб’єкта діяльності. Обґрунтовано рівні розвитку професіоналізму як психологічного конструкту у його макроструктурі.

Ключові слова


професіоналізм; майбутній фахівець; професійне становлення; інтегративний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б. Г. Ананьев. 2-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 272 с.

Асеев В. Г. Формированиеличности и структурный уровень мотивов / В. Г. Асеев // Проблемы личности : материалы симпозиума. Москва : Наука, 1969. С. 334.

Дружилов С. А. Психология профессионализма. Инженерно-психологический подход / С. А. Дружилов. Х.: «Гуманитарный центр», 2011. 296 с.

Климов Е. А. Психология профессионала: избранные психологические труды / Е. А. Климов. М. : Ин-тпракт. психологии ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2003. 400 с.

Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. М. : Знание, 1996. 308 с.

Поваренков Ю. П. Структурно-уровневый подход к психологическому анали-зу профессионализации личности [Электронный ресурс] / Ю. П. Поваренков // Систе-могенез учебной и профессиональной деятельности : материалы VII Междунар. науч-но-практ. конф., 20-22 окт. 2015 г. Ярославль : ООО «Агентство Литера», 2015. Ч. I :Методология системогенетического подхода. Конструктивные и деструктивные тенденции профессионального становления и реализации личности. C. 121–129. Елек-тронний ресурс - Режим доступу: http://www.elib.grsu.by/katalog/520508pdf.pdf.

Санникова О. П. Феноменология личности : избр. психол. тр. / О. П. Санни-кова. Одесса : СМИЛ, 2003. 256 с.

Татенко В. Психологічні ознаки професіоналізму / В. Татенко // Психологічні перспективи. 2003. Вип. 4. С. 161–167.

Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования / М. А. Холодная. – 2. изд., доп. и перераб. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 272 с.

Романовський О. Г. Підготовка майбутніх інженерів до управлінської діяль-ності : монографія / О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Х. : Основа, 2001. – 311 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ