DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ЛІДЕРСТВА ТА ЙОГО РОЛЬ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ

Valentina Mikhailichenko

Анотація


Досліджено особистісний підхід у вивченні лідерства, суть якого зво-диться до спроб виявити набір бажаних психологічних рис особистості, необхідних лідеру. Представлено перелік лідерських якостей, розглянутих в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів. Показано, що оскільки лідерство не може бути лише набором особистісних якостей, даних людині від природи, а є особливим видом міжсуб’єктних відносин, то їх певною мірою можна розвивати, а лідерству можна навчатися. Обґру-нтовано необхідність не тільки діагностики лідерського потенціалу студентів, але й мобілізації у них ресурсних можливостей прояву лідерських здібностей, тобто пошуку способів і засобів їх активізації під час навчання у ВНЗ.

Ключові слова


лідерство; особистісний підхід; якості лідера; навчання; розвиток; здатність; лідерський потенціал; активізація; група

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева Г. М. Психология социального познания: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г. М. Андреева.– 2-е изд., перераб. и доп. М.: Аспект Пресс, 2000. 288 с.

Кричевский Р. Л. Психология лидерства: Учебное пособие. М.: Статут. 2007. 542 с.

Кубарькова Н. В. Лидерские качества педагога: сущность и структура / Н. В. Кубарькова // The Emissia.Offline Letters. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.emissia. org/offline/2012/1772.htm

Романовський О. Г., Бондаренко В. В. Інноваційне формування повного спектру особистісних якостей лідера у всіх видах професійної діяльності на прикладі майбутніх психологів // Теорія і практика управління соціальними системами. Х.:НТУ «ХПИ». 2017, № 2 С. 3 –13.

Bandura A. Self-efficacy: the exercise of control / А. Bandura. N.Y.: W.H. Freeman, 1997.

Bennis W. On Becoming a Leader. Reading (Mass.) / W. Bennis. Addison-Wesley, 1989.

Foti R. Individual Differences and Organizational Forms in the Leadership Progress / R. Foti, J. Miner. New York, 2003.

Hogan R. What we Know about Leadership. Effectiveness and Personality /R. Hogan G.Curphy, L. Hogan // American Psychologist. 1994. Vol. 49.

Stogdill R. M. Personal Factors associated with Leadership: A Survey of Literature /R.M.Stogdill // Journal of Psychology. 1948. Vol. 25.

Zaccaro S., Gilbert J., ThorK. & Mumford M. Leadership and Social Intelligence: Liking Social Perceptiveness and Behavioral Flexibility of Leadership Effectiveness // The Leadership Quarterly. 1991. Vol. 2.

Yukl G. Theory and Research on Leadership in Organizations / G. Yukl, Van Fleet D. ,M.Dunette, L. Hough (eds.). // Handbook of Industrial and Organizational Psychology. 2nd ed. Vol.3. Palo Alto (CA): Consulting Psychologist Press, 1992.


Пристатейна бібліографія ГОСТ