DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Viktoriia Bondarenko

Анотація


Розглянуто процес вивчення та формування лідерських якостей у ХХ столітті; розглянуті та проаналізовані сучасні підходи стосовно лідерських якостей студентів; проаналізована необхідність наявності лідерських якостей у майбутніх психологів; розглянуті методи формування лідерських якостей у майбутніх психологів під час навчання у вищому навальному закладі.

Ключові слова


лідер; лідерські якості; розвиток лідерських якостей; студент; майбутні фахівці; майбутні психологи

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: теория и опыт / Г.С. Абрамова. М.: Академия, 2000 – 240с.

Емеленко Е. С. Балабан Л. В. Программы работы с молодыми специалистами. Что? Где? Когда? // Управление персоналом. 2004, № 13. –С. 34 – 37. Электронный ресурс Режим доступа:https://lib.esstu.ru/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=STAT5&P21DBN=STAT5&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Емеленко%20,%20Е

Казанцева Т.А. Взаимосвязь личностного развития и профессионального становления студентов-психологов/ Т. А. Казанцева, Ю.Н. Олейник // Психологический журнал. 2002. Т.23. №6. С.51-59.

Кальницька К. О. Рольова диференціація лідерства: сутність, підході до Вивчення та крос-культурні Відмінності / К. О. Кальницький // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Чернігів. Вип. 7. Психологічні науки. 2009, С. 192-201.

Компетентнісній підхід у професійній підготовці майбутніх психологів: монографія / авт.кол: під. наук.ред. Лозової О.М. –В. Віндрук, 2014. 184с.

Мескон М. Основи менеджменту / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі – М.: Вільямс, 2007. - 672 с.

Обозов Н. Н. Интенсивная подготовка менеджера. П.:БХВ. Петербург, 2011. 240с.

Оськин В. Каждый HR желает знать// Управление персоналом. 2004. №15.С. 44. Электронный ресурс Режим доступа: https://cat.libnvkz.ru/CGI/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ANL&P21DBN=ANL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Оськин%2C%20В.

Романовський О. Г. Теорія і практика формирование лідера: навчальний посібник / О.Г. Романовський, Т.В. Гура, А.Є. Книш, В.В.Бондаренко - Х .: Друкарня Мадрид, 2017. - 100с.

Спільнота кадровиків і фахівців з управління персоналом Электронный ресурс Режим доступа: https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=152


Пристатейна бібліографія ГОСТ