ЛІДЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Oleksandr Romanovs'kyj кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0602-9395
  • Igor Gorbach Дніпровський центр підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-7782.2019.2.07

Ключові слова:

лідер, лідерство, потенціал особистості, лідерський потенціал, структурні компоненти лідерського потенціалу, професійна діяльність, кримінально-виконавча служба, пенітенціарій

Анотація

Враховуючи дослідження науковців, було розглянуто сутність понять «лідер», «лідерство», «лідерський потенціал». На основі аналізу особливостей організації професійної діяльності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України було з’ясовано основні вимоги щодо лідерського потенціалу майбутніх її фахівців. Автором увагу зосереджено на необхідності формування лідерського потенціалу майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби України. Враховуючи проведені дослідження, було визначено структурні компоненти лідерського потенціалу майбутніх пенітенціаріїв.

Біографії авторів

Oleksandr Romanovs'kyj, кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою, член-кореспондент НАПН України, кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”; Харків, Україна

Igor Gorbach, Дніпровський центр підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

начальник циклу вогневої та фізичної підготовки, Дніпровський центр підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України,
Дніпро, Україна

Посилання

Pro Derzhavnu kryminal'no-vykonavchu sluzhbu Ukrainy [About the State Criminal Execution Service of Ukraine]. (2005): Zakon Ukrainy vid 23 cherv. 2005 r. № 2713-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. № 30. St. 409. Access mode: http://zakon1.rada.gov.ua/

laws/show/2713-15.

Kontseptsiia reformuvannia (rozvytku) penitentsiarnoi systemy Ukrainy [Concept of reforming (development) of the penitentiary system of Ukraine]: Rozporiadzhennia KMU vid 13 veresnia 2017 r. № 654-r. Ofitsijnyj visnyk Ukrainy. (2017), № 78, p. 103, stattia 2401

Averincev, S.S. (1989) Filosofskij jenciklopedicheskij slovar'. [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. M.: Sovetskaja jenciklopedija. 815 p.

Ahaiev, N.A., Kokun, O.M., Pishko, I.O., Lozins'ka, N.S., Herasymenko, M.V. & Tkachenko, V.V. (2014) Psykholohichne zabezpechennia rozvytku liders'kykh iakostej majbutnikh ofitseriv: Metodychnyj posibnyk. [Psychological support for the development of leadership qualities of future officers]. K.: NDTs HP ZSU. 209 p.

Biesiedin, M.O. & Nahaiev, V.M. (2005) Osnovy menedzhmentu: otsinno-sytuatsijnyj pidkhid. [Fundamentals of management: appraisal-situational approach]. Pidruchnyk: modul'nyj variant. K.: TsUL. 496 p.

Bojko, O. Oficer-lider − istinnaja potrebnost' ili ocherednoj mif 8-j korpus [The officer-leader is the true need or the next myth. The 8th Corps]: [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http:// ak-inzt.net/forces/410-article7667(09.08.2011).

Vasil'ev, A.V. Ljubchak, V.A. & Kupenko, E. V. (2010) Obespechenie innovacionnyh processov v pedagogicheskoj sisteme sovremennogo VUZa. [Providing innovative processes in the pedagogical system of modern high school]. Vіsnik kiїvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі Tarasa Shevchenka: Fіlosofіja. Polіtologіja. K.: Vidavnicho-polіgrafіchnij centr «Kiїvs'kij unіversitet». Vip. 94 – 96. P.24 – 27.

Daft, R.L. & Lejn, P. (2007) Uroki liderstva: per. s angl. R.L. Daft. [Leadership Lessons: Per. from english RL Dawft]. Moskva: Jeksmo. 478 p.

Ivaschenko, A. (2013) Aktyvizatsiia liders'koho potentsialu studentiv vyschykh navchal'nykh zakladiv u protsesi pozanavchal'noi diial'nosti na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu. [Activation of the leadership potential of students of higher educational institutions in the process of extra-curricular activities on the basis of a competent approach]. Humanitarnyj visnyk Derzhavnoho vyschoho navchal'noho zakladu «Pereiaslav-Khmel'nyts'kyj derzhavnyj pedahohichnyj universytet imeni H.S. Skovorody». Pedahohika. Psykholohiia. Filosofiia. Vyp. 28(2) P. 117-123.

Kokun, O.M. (2012) Psykholohichna struktura liders'kykh iakostej majbutn'oho ofitsera. [The psychological structure of the leadership qualities of a future officer]. Visnyk Natsional'noho universytetu oborony Ukrainy. № 4 (29). P. 170 – 174.

Mykhajlychenko, V. & Hren', L. (2017) Aktyvyzatsyia lyderskoho potentsyala studentov vysshykh uchebnykh zavedenyj v protsesse obuchenyia. [Activation of the Leadership Capacity of Students of Higher Educational Institutions in the Learning Process]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsial'nymy systemamy. Khar'kov : NTU «KhPI», № 1. P. 57–67.

Romanovskyj, A.H. Mykhajlychenko, V.E. & Hren', L.N. (2018) Pedahohyka liderstva: monohrafiia. [Pedagogy of Leadership: Monograph]. Khar'kov: NTU «KhPY». 496 p.

Romanovs'kyj, O.H. Bondarenko, V.V. (2017) Innovatsijne formuvannia povnoho spektru osobystisnykh iakostej lidera u vsikh vydakh profesijnoi diial'nosti na prykladi majbutnikh psykholohiv. [Innovative formation of the full spectrum of personal qualities of the leader in all types of professional activity on the example of future psychologists]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsial'nymy systemamy. Kharkiv: NTU «KhPI». № 2. P. 3 –13.

Romanovs'kyj, O.H. Kvasnyk, O.V., Shapolova, V.V., Chala, Yu. & Bondarenko V.V. (2017) Obov'iazkovi skladovi osobystosti kharyzmatychnoho lidera iak zaporuka joho uspikhu. [Mandatory components of the charismatic leader's personality as a guarantee of his success]. Lider. Elita.Suspil'stvo. Schokvartal'nyj naukovo-praktychnyj zhurnal. Kh.: NTU „KhPI”, № 1. P. 60 – 73.

Skibits'ka, L.I. (2009) Liderstvo ta styl' roboty menedzhera: Navchal'nyj posibnyk. [Leadership and managerial style: Tutorial]. K.: Tsentr uchbovoi literatury. 192 p.

Shamruk, O.P. (2012) Psykholohichnyj analiz normatyvno-sluzhbovoi diial'nosti fakhivtsia penitentsiarnoi systemy. Problemy zahal'noi ta pedahohichnoi psykholohii [Psychological analysis of normative-service activity of a specialist in the penitentiary system]: zb. nauk. pr. In-tu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPNU. X. Vyp. 23. P. 738-747.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-20

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ