DOI: https://doi.org/10.20998/%x

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІДЕРА-МЕНЕДЖЕРА

Yuriy Panfіlov, Larisa Gren’, Vіktorіya Bondarenko

Анотація


В статті розглянуто актуальність проблеми формування комунікативної компетентності майбутнього лідера-менеджера, однією з головних функцій якого є робота з людьми. Її неможливо здійснити, не володіючи достатніми знаннями в галузі психології й досвідом їх застосування у практичній діяльності. У роботі розкрито зміст поняття «комунікативна компетентність», що розглядається як система внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови ефективної міжособистісної взаємодії у процесі спілкування. Проаналізувавши погляди різних вчених щодо важливості комунікативної компетентності у професійному спілкуванні, показано, що вона сприяє професійному успіху і кар’єрному зростанню фахівця, допомагає йому відповідати сучасним вимогам суспільства до особистості як високому професіоналу й людині високої культури. Показано значення діагностики комунікативної компетентності для аналізу складу тих внутрішніх засобів діяльності, які використовуються у процесі спілкування. Розглянуто способи її формування у майбутніх лідерів-менеджерів у процесі навчання в НТУ «ХПІ» й основні шляхи їх застосування у практичній діяльності. Розкрито зміст майстер-класу як технології формування комунікативної компетентності майбутнього лідера-менеджера, проведеного кафедрою педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ», в якому взяли участь представники ВНЗ м. Харкова та навчальних закладів Харківської області. 

Ключові слова


процес навчання; комунікативна компетентність; процес спілкування; взаємодія; способи і методи формування; підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Атватер И. От слышать к слущать. Психология влияния. Хрестоматия / И.Атватер. –СПб., 2000.

Гладченко М. М. Аналіз основних підходів до стратегічного менеджменту ви-щої освіти країн європейського союзу / М. М. Гладченко // К.:Педагогічні науки. – 2013. – С. 21–28.

Грень Л.М. Діагностика й розвиток комунікативної компетентності майбутніх фахівців у процесі навчання. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2014, Вип. 43. – Ч.1. – 264 с. – С. 46-51.

Панфілов Ю.І. Теорія і практика управління соціальними системами: філосо-фія, психологія, педагогіка, соціологія // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008, № 3. – С. 22-26.

Романовський А.Г. Философия достижения успеха / А.Г. Романовский, В.Е. Михайличенко. – Х.:НТУ «ХПИ», 2003.– 691 с.

Сидоренко Е. В.Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаи-модействии. — СПб.: Речь, 2008. — 208 с.

Смирнова Е. А. Формирование коммуникативной компетентности студентов в условиях непрерывного образования: автореф. дис. на соискание научн. степени докт. пед. наук: специальность 13.00.01 "Общая педагогика, история педагогики и об-разования" / Елена Алексеевна Смирнова. – М., 2007. – 39 с.

Таможська І.В. Навички аргументації як складова культури професійного спілкування майбутніх фахівців / І.В. Таможська // Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – Вип. 7. – С. 201–210.

Товажнянський Л.Л. Введение в философию управления / Л.Л.Товажнянский, А.Г. Романовский, А.С. Пономарев.– Х.:НТУ «ХПИ», 2002.


Пристатейна бібліографія ГОСТ