DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ЖИТТЄТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ТА КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ, ЯКА САМОАКТУАЛІЗУЄТЬСЯ

Anastasiya Bolshakova

Анотація


Дослідження проведено в галузі психології життєтворчості. Вивчено взаємозв’язок життєтворчих здібностей та креативного потенціалу особистості, яка самоактуалізується. Досліджено сім видів життєтворчих здібностей: усвідом-лення смислу життя, життєстійкість, цілепокладання, пластичність, особистісне зростання, креативність, рефлексія. Вивчено показники самоактуалізації, які найбільш інформативно характеризують креативний потенціал особистості. Показано, що життєтворчі здібності є особистісним корелятом таких важливих складових креати-вного потенціалу як креативність, спонтанність та автономність

Ключові слова


життєтворчість, життєтворчі здібності, креативність, креа-тивний потенціал, самоактуалізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Большакова А. М. Опитувальник життєтворчих здібностей / А. М. Большакова // Вісник Нац. техніч. ун-ту України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць.–К.:ІВЦ “Політехніка” – 2010.–№ 2 (29).–С. 70–75.

Єрмаков І. Г. Виховання життєтворчості : моделі виховних систем / І. Г. Єрмаков. – Х. : Вид. група “Основа”, 2006. – 224 с.

Леонтьев Д. А. Жизнетворчество как практика расширения жизненного мира / Д. А. Леонтьев // Материалы сообщений 1-й Всеросс. науч.-практ. конф. по экзистенциальной психологи. – М. : Смысл, 2001. – С. 100-109.

Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. / А. Маслоу. – СПб.:Питер,2008.– 352 с.

Психологія і педагогіка життєтворчості / Міністерство освіти України, Ін-т змісту і методів навчання, Ін-т педагогіки АПН України, Інститут соціології НАН України. – К. : 1996. – 792 с.

Сохань Л. В. Складові життєтворчості / Л. В. Сохань // Психологія і педагогіка життєтворчості. – К. : Ін-т змісту і методів навч., 1996. – С. 156–203.

Сухоруков А. С. Жизнетворчество и формы движения смысловой системы личности [электронный ресурс] / А. С. Сухоруков // Конференция Lomonosov 1996 – Режим доступа: http://psychology.ru/lomonosov/tesises/cu.htm, свободный.

Теплов Б. М. Способности и одарённость / Б. М. Теплов // Психология индивидуальных различий. – М. : ЧеРо; МПСИ, 2002. – С. 262–272.

Яновская Л.В. Способность к жизнетворчеству как психологическое понятие / Л.В. Яновская, М.И. Яновский // Вісник Донецького нац. ун-ту. Серія Б. Гуманітарні науки. – 2008. – № 2. – С. 279–284.


Пристатейна бібліографія ГОСТ