DOI: https://doi.org/10.20998/%x

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ НА БАЗІ ІНТЕГРОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙСТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ НА БАЗІ ІНТЕГРОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Volodimir Babaiev, Igor Chumachenko

Анотація


Розглянуто можливості удосконалення стратегічного управління ВНЗ за рахунок використання відповідної інформаційної технології. З’ясовано місце та роль ІКТ у розробці та реалізації стратегії вищого навчального закладу. Запропонований під-хід до розробки інтегрованої комп’ютерної технології з метою удосконалення страте-гічного управління, який передумовою розробки має структуровану стратегію універси-тету та формалізовані бізнес-процеси.

Ключові слова


стратегія; стратегічне управління ВНЗ; інтегровані комп’ютерні технології; Business Studio.

Повний текст:

PDF

Посилання


A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition. - Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, BSR/PMI 99-001-2013 USA, 2013. - 614 р.

Kaplan, R.S. Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard / R.S Kaplan - Handbooks of Management Accounting Research, № 3, 2008 –1253 р.

Kerzner H. Strategic Planning for Project Management Using a Project Management Maturity Model / H. Kerzner, 2001. – 272 p.

Niven, P. R. Balanced scorecard step-by-step for government and not-for-profit agencies,/ P. R Niven - 2nd ed., John Wiley & Sons.

Powell, T. C. ‘Neurostrategy’/ Powell, T. C. // Strategic Management Journal 32(13) – P. 1484–99.

Бабаев В. Н. Информационные технологии в проектном менеджменте на стратегическом уровне / В.Н. Бабаев, И. Н. Кадыкова, С.А. Ларина // Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2016)». Труды. – Х.: ХНУРЭ. - 2016. – С. 10-11.

Бабаев В. Н. Стратегия развития ВУЗа на основе проектного управления / В.Н. Бабаев, И. Н. Кадыкова // Тези доповідей ХІІІ Міжнар. конф. "Управління проектами у розвитку суспільства". – К.: КНУБА, 2016. – С. 43-44.

Брюханова Н. О. Педагогічне моделювання: стан і тенденції розвитку / Н.О. Брюханова, Н. В. Корольова // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2015. - №3. – С. 64-71.

Бушуев С. Д. Модели и методы стратегического развития быстрорастущих организаций/ С. Д Бушуев, Н. С. Бушуева, А. М. Захаров // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006 - №1(17). - С. 5-13.

Гусева Ю. Ю. Мультистейкхолдерная модель управления качеством образовательного проекта / Ю. Ю. Гусева, М. В. Канцевич, И. В. Чумаченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2015. – № 2 – С. 8-13.

Гусєва Ю. Ю. Формування компетентності проектних менеджерів з урахуванням інтересів стейкхолдерів освітнього проекту / Ю.Ю. Гусєва, І.В. Чумаченко // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №21. – С. 25-31

Документация Business Studio [електроний ресурс]. Режим доступу: http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/start

Домбровська С. М. Механізми реалізації державної політики в галузі вищої освіти / С. М. Домбровська // Актуальні проблеми державного управління. – 2011. – № 2. – С. 107–113.

Закон України «Про вищу освіту» [електронний ресурс] / Законодавство України // Офіційний веб-портал Верховної Ради України – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Кадикова І. М. Автоматизація внутрішніх процесів в системі Balanced Scorecard університету / І. М. Кадикова, А. Л. Алфьорова, О. О. Павленко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2012. - № 3. - С. 5–18.

Кадикова І. М. Застосування збалансованої системи показників для управління факультетом ВНЗ / І. М. Кадикова, А. Л. Алфьорова, І. В. Челпанова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2010. - №3. - С. 40–53.

Кадыкова И. Н. Внедрение процессного подхода в деятельность вузов для повышения качества образования / И.Н. Кадыкова, Е.В. Мироевская // Тези доповідей Міжн. науково-техн. конференція «ІКТМ-2011». – Х.: Національний аерокосмічний університет „ХАІ”, 2011. – Т. 3. - С. 20.

Курбатов С. В. Феномен університету в контексті часових та просторових викликів: монографія / С.В. Курбатов. – Суми: Університетська книга, 2014. – 262 с.

Огнев'юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку / В. О. Огнев'юк. - К.: Знання України, 2003. - 450 с.

Офіційний сайт Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова [електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.kname.edu.ua/

Поляков А. В. Информационные технологии в высшем образовании // Материалы ІХ Международной научно-методической конференции преподавателей вузов и школ Украины, Белоруссии, России “Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах”. – Севастополь: Издательство СевНТУ. – 2003. – С. 64-70.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти / Постанова Кабінету Міністрів України №1187 від 30.12.2015 [електроний ресурс] // Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248779880

Шевченко О. О. Участь України в процесах інтеграції і глобалізації: теоретико-методологічний аспект [Текст] / О.О. Шевченко, І.М. Кадикова // Галицький економічний вісник. - 2010. - №3 (28). - С. 5-9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ