Про журнал

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Редакція журналу підтримує положення Берлінської декларації щодо відкритого доступу до наукових та гуманітарних публікацій.

Open Access

Creative Commons License

Рік заснування: 2000

Галузь та проблематика:

- галузь знань «Освіта і педагогіка» за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки

Об’єкт наукових досліджень: системи освіти; освітні процеси у формальній, неформальній та інформальній освіті; узагальнений соціально-педагогічний досвід, висвітлений у педагогічних теоріях, концепціях, контекстних (професійно орієнтованих) практиках

Змістовне спрямування наукових досліджень:

1) теорії, концепції освітніх, педагогічних наук, принципи їх використання, які забезпечують формування загальних і спеціальних компетентностей майбутніх фахівців;

2) теоретичні та емпіричні методи, методики та технології освітніх, педагогічних наук, освітнього менеджменту, науково-дослідної, педагогічно-проектної та освітньо-інноваційної діяльності;

3) організаційно-педагогічні умови формування професійної майстерності майбутніх спеціалістів;

4) психолого-педагогічні аспекти розвитку системи вищої освіти та її змісту

- галузь знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальностями: 053 Психологія

Об’єкт наукових досліджень: психічні явища, закономірності їх виникнення функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, учинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності

Змістовне спрямування наукових досліджень:

1) поняття психіки, свідомого і несвідомого, поведінки, діяльності, вчинку, спілкування, особистості, індивідуальності;

2) концепції та теорії, що розкривають закономірності виникнення, розвитку та функціонування психіки;

3) психологічні особливості життєвого шляху особистості, взаємодії людей у малих і великих соціальних групах;

4) міжособистісна комунікація та міжгрупова взаємодія

- галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальностями: 281 Публічне управління та адміністрування

Об’єкт наукових досліджень: управління на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях та адміністративна діяльність в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, установах, організаціях різного рівня

Змістовне спрямування наукових досліджень:

1) наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному місцевому та  організаційному рівнях

2) управління та адміністрування у всіх сферах публічної діяльності;

3) розвиток соціальних систем: публічне управління, менеджмент та адміністрування;

4) державна політика у забезпечені сталого розвитку соціально-економічної та суспільно-політичної підсистем суспільства

ISSN 2078-7782

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №5212 від 18.06.2001

Місія журналу полягає у підтриманні та розвитку якості наукових досліджень психолого-педагогічного та управлінського спрямування, а також забезпеченні функціонування постійно діючої науково-комунікативної платформи для обговорення актуальних питань психології, педагогіки та управління

Головна мета видання -видання науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами» є сприяння розвитку психолого-педагогічної та управлінської наукової думки шляхом формування та підтримання ефективного функціонування науково-комунікативного простору для обговорення представниками наукової спільноти (авторами наукових публікацій) актуальних питань педагогіки, психології та управління, а також забезпечення наукової громадськості (читачів журналу) якісною інформацією щодо результатів оригінальних наукових досліджень, відповідного змістовного спрямування, та тенденцій розвитку теоретико-методологічного підґрунтя сучасного наукового знання

Основні завдання науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами»:

-надання вченим (дослідникам) можливості оприлюднення оригінальних результатів наукових пошуків, а також організації та підтримання взаємодії між представниками наукової спільноти (обговорення наукової проблематики на сторінках журналу; формування творчих наукових колективів; обмін досвідом тощо);

- популяризація наукових поглядів вченого (дослідника) у науковому середовищі, а також створення умов для підвищення його авторитету серед представників наукової спільноти (забезпечення позиціонування наукових статей автора у провідних наукових бібліотеках України, а також їх розміщення на електронних науково-інформаційних та наукометричних ресурсах; сприяння підвищенню рівня цитування тощо);

- створення умов для підвищення професійної майстерності молодих вчених (дослідників) у презентації результатів власних наукових пошуків, а також підвищенні рівня їх якості (надання рецензентами авторам рукописів наукових статей рекомендацій щодо напрямів підвищення якості поданих до редакційної колегії матеріалів на етапі їх підготовки до друку; наукове забезпечення та підвищення якості системи підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації в частині отримання молодими вченими (дослідниками) досвіду підготовки, доопрацювання, подання та оприлюднення результатів наукових пошуків тощо);

- формування та підтримання інтересу представників наукової спільноти та практиків до проблематики психолого-педагогічного та управлінського спрямування, а також інформаційне забезпечення наукових пошуків у межах психолого-педагогічної та управлінської наукової думки (узагальнення, аналіз, синтез та прогнозування тенденцій розвитку наукової думки психологічного, педагогічного та управлінського спрямування; популяризація передового досвіду у вирішенні психолого-педагогічних та управлінських проблем тощо).

Журнал відображено у таких базах даних та каталогах:

Ulrisch’s Periodicals Directory

Наукометрична база даних РІНЦ

ICI Journals Master List (Index Copernicus) з індексом 60.28

Google Scholar

Publons is a part of Web of Science Group

Періодичність: 4 рази на рік.

Кількість статей на рік: 40.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновники: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія

Видавець: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Журнал затверджено як наукове фахове видання з філософських, педагогічних і психологічних наук

Головний редактор: Романовський О.Г., доктор педагогічних наук, професор

Адреса редакції: вул. Фрунзе 21, м.Харків, Україна, 61002

Тел.: +380577004025

E-mail: romanovskiy_a_khpi@ukr.net

Поточний номер

№ 1 (2024): ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-04-25

Весь випуск

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ: АНТРОПОЛОГІЧНІ ТА ЗАГАЛЬНОМЕТОДОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ

Переглянути всі випуски