Теорія і практика управління соціальними системами

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Редакція журналу підтримує положення Берлінської декларації щодо відкритого доступу до наукових та гуманітарних публікацій https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung

Рік заснування: 2000

Галузь та проблематика:

  • теорія та практика управління соціальними системами
  • філософські, психолого-педагогічні та соціологічні основи управління
  • методологія досліджень та моделювання соціальних систем
  • філософія професійної освіти та підготовки керівників третього тисячоліття
  • формування творчої особистості; еліти та лідерства
  • соціальне середовище як фактор управління
  • особистісний фактор в управлінні

ISSN 2078-7782

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №5212 від 18.06.2001

Головна мета видання - сприяти розвитку філософської, педагогічної, і психологічної галузі знань, забезпечити можливість оприлюднення науково-педагогічними працівниками, а також іншими зацікавленими особами результатів власних наукових досліджень в рамках компетенції відповідної галузі знань (філософія, педагогіка, психологія), ознайомлення наукового товариства з актуальними напрямами розвитку наукової думки в рамках тематичної спрямованості наукового видання, а саме: теорія і практика управління соціальними системами; філософські, психолого-педагогічні та соціологічні основи управління; методологія досліджень і моделювання соціальних систем; філософія професійної освіти і підготовка керівників майбутнього; формування творчої особистості, еліти і лідерства; соціальне середовище як фактор управління; особистісний фактор в управлінській і педагогічній діяльності

Журнал відображено у таких базах даних та каталогах: Ulrisch’s Periodicals Directory

Періодичність: 4 рази на рік.

Кількість статей на рік: 40.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновники: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія

Видавець: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Журнал затверджено як наукове фахове видання з філософських, педагогічних і психологічних наук

Головний редактор: Романовський О.Г., доктор педагогічних наук, професор

Адреса редакції: вул. Фрунзе 21, м.Харків, Україна, 61002

Тел.: +380577004025

E-mail: romanovskiy_khpi@mail.ru


№ 4 (2019): Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

СТРУКТУРА ТА СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ PDF
Dmytro Shutov 3-14
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ PDF
Tamara Poyasok, Olena Bespartochna 15-26
ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН: КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
Ludmila Djachenko 27-44

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ЇХНІХ РОДИН PDF
Iryna Koval'ova, Halyna Popova 45-54
ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО БАКАЛАВРА З ПСИХОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Irina Khavina, Nataliia Severyna 55-66

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ

ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ СПОРТСМЕНІВ ЯК СКЛАДОВА ЇХ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ СПОРТИВНОЇ КАР'ЄРИ PDF
Artem Tiniakov, Timur Arabajhi 67-80
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Oleh Horodnychyi 81-94

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ: ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ДУМКИ СТУДЕНТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗВО ЩОДО СИЛИ ПРОЯВУ ДЕТЕРМІНАНТ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПІДГРУНТЯ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ PDF
Svitlana Moroz, Stanislav Buka, Inta Buka, Volodymyr Moroz 95-111
CИСТЕМА ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВА РОЗВИТКУ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ PDF
Yulia Demidova, Elena Tverytnykova, Iliash Nikolaie 112-124