Про журнал

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Редакція журналу підтримує положення Берлінської декларації щодо відкритого доступу до наукових та гуманітарних публікацій https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung

Рік заснування: 2000

Галузь та проблематика:

- галузь знань «Освіта і педагогіка» за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки

Об’єкт наукових досліджень: системи освіти; освітні процеси у формальній, неформальній та інформальній освіті; узагальнений соціально-педагогічний досвід, висвітлений у педагогічних теоріях, концепціях, контекстних (професійно орієнтованих) практиках

Змістовне спрямування наукових досліджень:

1) теорії, концепції освітніх, педагогічних наук, принципи їх використання, які забезпечують формування загальних і спеціальних компетентностей майбутніх фахівців;

2) теоретичні та емпіричні методи, методики та технології освітніх, педагогічних наук, освітнього менеджменту, науково-дослідної, педагогічно-проектної та освітньо-інноваційної діяльності;

3) організаційно-педагогічні умови формування професійної майстерності майбутніх спеціалістів;

4) психолого-педагогічні аспекти розвитку системи вищої освіти та її змісту

- галузь знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальностями: 053 Психологія

Об’єкт наукових досліджень: психічні явища, закономірності їх виникнення функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, учинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності

Змістовне спрямування наукових досліджень:

1) поняття психіки, свідомого і несвідомого, поведінки, діяльності, вчинку, спілкування, особистості, індивідуальності;

2) концепції та теорії, що розкривають закономірності виникнення, розвитку та функціонування психіки;

3) психологічні особливості життєвого шляху особистості, взаємодії людей у малих і великих соціальних групах;

4) міжособистісна комунікація та міжгрупова взаємодія

- галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальностями: 281 Публічне управління та адміністрування

Об’єкт наукових досліджень: управління на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях та адміністративна діяльність в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, установах, організаціях різного рівня

Змістовне спрямування наукових досліджень:

1) наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному місцевому та  організаційному рівнях

2) управління та адміністрування у всіх сферах публічної діяльності;

3) розвиток соціальних систем: публічне управління, менеджмент та адміністрування;

4) державна політика у забезпечені сталого розвитку соціально-економічної та суспільно-політичної підсистем суспільства

ISSN 2078-7782

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №5212 від 18.06.2001

Місія журналу полягає у підтриманні та розвитку якості наукових досліджень психолого-педагогічного та управлінського спрямування, а також забезпеченні функціонування постійно діючої науково-комунікативної платформи для обговорення актуальних питань психології, педагогіки та управління

Головна мета видання -видання науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами» є сприяння розвитку психолого-педагогічної та управлінської наукової думки шляхом формування та підтримання ефективного функціонування науково-комунікативного простору для обговорення представниками наукової спільноти (авторами наукових публікацій) актуальних питань педагогіки, психології та управління, а також забезпечення наукової громадськості (читачів журналу) якісною інформацією щодо результатів оригінальних наукових досліджень, відповідного змістовного спрямування, та тенденцій розвитку теоретико-методологічного підґрунтя сучасного наукового знання

Основні завдання науково-практичного журналу «Теорія і практика управління соціальними системами»:

-надання вченим (дослідникам) можливості оприлюднення оригінальних результатів наукових пошуків, а також організації та підтримання взаємодії між представниками наукової спільноти (обговорення наукової проблематики на сторінках журналу; формування творчих наукових колективів; обмін досвідом тощо);

- популяризація наукових поглядів вченого (дослідника) у науковому середовищі, а також створення умов для підвищення його авторитету серед представників наукової спільноти (забезпечення позиціонування наукових статей автора у провідних наукових бібліотеках України, а також їх розміщення на електронних науково-інформаційних та наукометричних ресурсах; сприяння підвищенню рівня цитування тощо);

- створення умов для підвищення професійної майстерності молодих вчених (дослідників) у презентації результатів власних наукових пошуків, а також підвищенні рівня їх якості (надання рецензентами авторам рукописів наукових статей рекомендацій щодо напрямів підвищення якості поданих до редакційної колегії матеріалів на етапі їх підготовки до друку; наукове забезпечення та підвищення якості системи підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації в частині отримання молодими вченими (дослідниками) досвіду підготовки, доопрацювання, подання та оприлюднення результатів наукових пошуків тощо);

- формування та підтримання інтересу представників наукової спільноти та практиків до проблематики психолого-педагогічного та управлінського спрямування, а також інформаційне забезпечення наукових пошуків у межах психолого-педагогічної та управлінської наукової думки (узагальнення, аналіз, синтез та прогнозування тенденцій розвитку наукової думки психологічного, педагогічного та управлінського спрямування; популяризація передового досвіду у вирішенні психолого-педагогічних та управлінських проблем тощо).

Журнал відображено у таких базах даних та каталогах:

Ulrisch’s Periodicals Directory

Наукометрична база даних РІНЦ>

"ICI Journals Master List" '(Copernicus index) з індексом 60.28

Publons is a part of Web of Science Group

Періодичність: 4 рази на рік.

Кількість статей на рік: 40.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновники: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Українська інженерно-педагогічна академія

Видавець:Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Журнал затверджено як наукове фахове видання з філософських, педагогічних і психологічних наук

Головний редактор: Романовський О.Г., доктор педагогічних наук, професор

Адреса редакції: вул. Фрунзе 21, м.Харків, Україна, 61002

Тел.: +380577004025

E-mail: romanovskiy_a_khpi@ukr.net

Поточний номер

№ 1 (2021): Теорія і практика управління соціальними системами
Опубліковано: 2021-04-15

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА

Переглянути всі випуски